Com funciona la cerca?

 

Sobre el cercador terminològic

Aquest cercador et permet accedir lliurement a més de 13.000 termes jurídics en català procedents de fonts de referència avalades pel Comitè Terminològic de Dret. Actualment inclou diccionaris elaborats pel TERMCAT o que han rebut el seu assessorament, amb reconeixement d’autoria.

A qui s’adreça aquest cercador?

Aquest cercador s’adreça principalment a especialistes de les diverses branques del dret que tenen la necessitat de redactar textos especialitzats en català, i a traductors i mediadors lingüístics que treballen amb documentació jurídica en editorials, mitjans de comunicació, universitats, etc.

I si no hi trobeu el que cerqueu?

Quan la cerca no resol el dubte plantejat, els usuaris teniu la possibilitat d’adreçar una consulta per mitjà d’aquest formulari. Aquest servei també és gratuït.

Com es poden fer arribar comentaris o suggeriments de millora sobre els continguts consultats?

Si voleu fer-nos arribar comentaris sobre possibles imprecisions o errors de les fitxes terminològiques, o suggeriments per a la millora del contingut o el funcionament de l’eina, podeu adreçar-vos a Contacte.

Sobre la cerca

Cerca bàsica

La cerca bàsica busca el text de consulta només en les denominacions de les fitxes terminològiques. Aquesta modalitat de cerca permet filtrar el text de la consulta per llengua.

La cerca bàsica funciona per aproximació, de manera que obté com a resultat tant les unitats que coincideixin exactament amb el text de la consulta com les que presenten alguna variació. L’aproximació es calcula en relació amb la totalitat de les dades objecte de consulta i abasta des del 100% fins al 79% de coincidència.

La unitat de cerca és el segment de text entre espais.

Cerca avançada

La cerca avançada permet escollir entre diversos filtres associats al text de la consulta.

D’una banda, permet cercar en els camps de denominacions, definicions i notes. En tots els casos, la unitat de cerca és el segment de text entre espais.

D’altra banda, i només en el cas de la cerca per denominacions, es pot filtrar el resultat segons les llengües, les categories lèxiques i les jerarquies disponibles.

La cerca no té en compte les majúscules, però sí que distingeix els accents i els altres signes gràfics com la dièresi, el guionet, etc.

Sobre els resultats

Presentació dels resultats

Com a resultat de la cerca, s’informa del nombre de resultats coincidents i aproximats trobats i es mostra la llista de les denominacions principals de les fitxes que compleixen els criteris de cerca.

La presentació de les fitxes mostra sempre primer els resultats amb coincidència exacta i, a continuació, en un bloc separat, els aproximats, si escau. L’ordre de presentació dels resultats és alfabètic, a partir de la denominació principal de la fitxa.

Fent clic a cada resultat, s’obre a sota cada una de les fitxes obtingudes com a resposta.

Quina informació contenen les fitxes terminològiques

Les fitxes de termes recullen sempre una denominació en català, amb la categoria lèxica corresponent i la referència a l’àrea temàtica en què s’emmarca el terme. A més, la majoria de les fitxes també inclouen equivalents corresponents en altres llengües, sobretot en castellà, francès i anglès, una definició en català i notes que inclouen precisions conceptuals o lingüístiques sobre el terme.

De vegades, al costat de la denominació d’alguns manlleus no adaptats s’indica entre claudàtors la llengua de procedència del terme per a advertir que la pronúncia habitual del mot no segueix les regles fonètiques del català, sinó les de la llengua assenyalada.

Així mateix, perquè es pugui valorar millor la resposta obtinguda, totes les fitxes incorporen en l’angle superior dret una icona emergent. Fent clic al damunt d’aquest distintiu, s’obtenen dades sobre la font de les informacions que mostra la fitxa o bé sobre la seva possible falta d’actualització.

Abreviacions utilitzades