Els règims econòmics matrimonials (I)

Print Friendly, PDF & Email

Règims econòmics matrimonials del dret civil castellà traduïts al català

Les inequivalències existents entre el dret civil castellà i el dret civil català en matèria de règims econòmics matrimonials generen incongruència terminològica: si un jurista parla, per exemple, de la separació de béns pertanyent al dret civil castellà no és el mateix concepte que la separació de béns pertanyent al dret civil català.

El jurista, doncs, es troba davant dues nocions diferents, cada una pròpia d’un ordenament jurídic concret, però que s’expressen mitjançant el mateix terme. Aquesta incongruència pot anar en detriment de la precisió que requereix tota redacció jurídica i és per aquest motiu que proposem les recomanacions següents sobre la traducció dels règims econòmics matrimonials del dret civil espanyol:

Derecho civil español Dret civil espanyol (en català)
Régimen de separación de bienes

 

 

 

 

Règim de separació de béns (espanyol)

Nota: es pot afegir l’adjectiu “espanyol” o una expressió similar en els casos que calgui matisar per evitar la confusió amb el règim homònim pertanyent al dret civil català, el qual en cap cas és equivalent del règim castellà.

Régimen de participación

 

 

 

Règim de participació

Nota: no s’ha de confondre amb el “règim de participació en els guanys”, concepte propi del dret civil català i que no és equivalent al “régimen de participación”.

Régimen de sociedad de gananciales / Régimen de gananciales

 

 

Règim de societat de guanys

Nota: no s’ha de confondre amb el règim “de participació en els guanys” propi del dret civil català. No és correcta l’expressió “règim de societat de ganancials”.

 

Fonts:

Espanya. Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil. (BOE, núm. 206 a 208, de 25, 26 i 27 de juliol) <https://boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf> [Consultat el 10 de febrer de 2017]

Espanya. Reial decret de 24 de juliol de 1889, pel qual es publica el Codi civil. (BOE, núm. 206 a 208, de 25, 26 i 27 de juliol) [Text en català publicat pel BOE i anotat pel Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya] <http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1459299&type=01> [Consultat el 10 de febrer de 2017]

Font: Servei Lingüístic del CICAC

2 Comments

 1. Em podrieu dir, si us plau, el que és “el creix” en el dret civil català (antic) s’esmenta en capítols matrimonials de la meva família.
  Gràcies

  • Us demanem que ens adreceu la vostra consulta a través del formulari que trobareu a la pàgina inicial del portal Terminologia jurídica, en l’apartat Cercador terminològic.
   En el cas que plantegeu, us demanem també que, en la mesura del possible, ens aporteu contextos o altra informació que pugui facilitar la resolució del term.
   Moltes gràcies.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *