‘Portaveu’ o ‘portantveu’?

No s’han de confondre els termes portaveu i portantveus (millor que portantveu), que tenen significats i usos molt diferents. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans dona per a portaveu, com a accepcions principals, les següents: portaveu 1 1 m. i f. [LC] [SO] [AD] Persona que,…

Més

Protecció de dades: els termes clau

Fa dos anys que el Reglament general de protecció de dades (RGPD) de la Unió Europea va entrar en vigor, però a partir del 25 de maig d’aquest any és de compliment obligatori. Per tant, agafa el relleu de manera definitiva a la Llei orgànica de protecció de dades de…

Més

‘Avocar’ i ‘advocar’

Advocar i avocar són dos verbs semblants, pertanyents tots dos al llenguatge jurídic, que cal saber distingir. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix advocar de la manera següent:   advocar 1 v. intr. [DR] [LC] Defensar en judici causes civils, criminals, laborals, etc. 2…

Més

Silencis

El silenci no és només l’absència de tot so o soroll. Al diccionari general, silenci es defineix –entre altres accepcions– com el ‘fet de no expressar el pensament amb paraules o per escrit’. Relacionat amb aquesta accepció, hi ha el concepte jurídic de silenci administratiu, el fet de no notificar…

Més

És correcte ‘ex-article’ en català?

En textos legals i administratius en anglès, és força habitual trobar la forma ex article en què ex té el sentit de ‘anterior’, quan se citen articles que han canviat de número, perquè són de lleis precedents, per exemple. És molt habitual a la legislació europea. Es tracta del prefix…

Més

La participació en l’Administració pública

En dret administratiu, hi ha un principi d’organització administrativa pel qual els ciutadans poden intervenir en la gestió dels serveis públics o influir, fins i tot de manera determinant, en les decisions que prengui l’Administració pública. Aquest principi s’anomena principi de participació administrativa o principi de participació ciutadana. Hi ha…

Més

‘Interessats’ o ‘persones interessades’?

Les persones que promouen un procediment administratiu com a titulars de drets o d’interessos legítims individuals o col·lectius, o que, sense haver-lo iniciat, tenen drets o interessos legítims que poden resultar afectats per la decisió que s’adopti o per una resolució s’anomenen interessats o persones interessades. Totes dues formes són…

Més

Patrimoni cultural o patrimoni històric

El patrimoni cultural és el conjunt de tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura amb valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic, i dels béns immaterials integrants de la cultura popular i tradicional i les particularitats lingüístiques. Els poders…

Més

Dret d’edificar vs dret d’edificació

L’urbanisme és una de les branques més singulars del Dret administratiu perquè té molta terminologia específica. Per exemple, en el Diccionari de dret administratiu es recullen 147 termes d’aquest àmbit específic, que podeu consultar al cercador del portal. Una de les facultats que l’ordenament jurídic atorga al titular d’un bé immoble…

Més