Els règims econòmics matrimonials (I)

Règims econòmics matrimonials del dret civil castellà traduïts al català Les inequivalències existents entre el dret civil castellà i el dret civil català en matèria de règims econòmics matrimonials generen incongruència terminològica: si un jurista parla, per exemple, de la separació de béns pertanyent al dret civil castellà no és…

Més

Són correctes el verb ‘novar’ i l’adjectiu ‘novat’?

En català, el substantiu novació significa ‘Substitució d’una obligació per una altra de nova, en virtut d’una causa preexistent, que extingeix o modifica la primera’. Aquest terme, que podeu consultar al Cercador, es documenta també al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. Són correctes, però, un suposat…

Més

És el mateix una deixa que una donació?

Una donació, en dret d’obligacions i contractes, és un acte de liberalitat pel qual una persona (el donant) disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor d’una altra persona (el donatari). Aquesta persona ha d’acceptar la donació, i amb l’acceptació, la cosa o el dret passa a…

Més

Què és l’urbanisme participatiu?

Cada vegada més els ciutadans reclamem poder fer sentir la nostra veu en les decisions que ens afecten. No ens agrada que ens diguin què ens convé, ens agrada que ens preguntin quines necessitats tenim i que la resposta que donem sigui el punt de partida a les decisions de…

Més

Què és el ‘residuary state’?

El residuary state, residual state o residue of state és la part de l’actiu hereditari que queda un cop s’han repartit els llegats específics i s’han pagat tots els deutes, impostos i taxes administratives. És el que en català es coneix com a romanent de l’herència. Podeu consultar la fitxa…

Més

Potestat parental

Des de l’albada dels temps els progenitors han tingut l’obligació de vetllar pels fills, tenir-los en companyia seva, alimentar-los, procurar-los una formació plena i íntegra, i representar-los i administrar-ne els béns mentre són menors d’edat no emancipats i també en la majoria d’edat si són incapacitats. Aquesta tasca alta i…

Més

Com es diu ‘gananciales’ en català?

Gananciales, en Dret civil, ens remet a un règim econòmic matrimonial que recull el Codi civil espanyol (a l’article 1.344), però no el català: la sociedad de gananciales, que també trobem documentat com a régimen de gananciales o régimen de sociedad de gananciales. Es tracta d’un règim econòmic conjugal en…

Més

Projecte de Llei del llibre sisè de Codi civil de Catalunya

La setmana passada el Govern de la Generalitat va enviar al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes. Amb aquest llibre es completa el corpus legislatiu civil català. Actualment, en l’àmbit de les obligacions i els contractes…

Més

Quin sentit donem al prefix ‘quasi’?

Quasi és una adverbi que significa ‘no ben bé però faltant-hi poc’. És sinònim de gairebé. Però quasi és també un prefix que significa ‘en certa manera’, ‘com si fos’ i que forma part de molts termes de l’àmbit jurídic, i també d’altres àmbits. Com que és un prefix, s’uneix…

Més

Adopcions

L’adopció és una institució jurídica que ja fou coneguda pels pobles antics, i que al llarg del temps i en les diferents cultures va conèixer gran nombre de formulacions i de regulacions, en algunes de les quals predominava l’interès en la continuació de la nissaga, o l’interès objectiu de la…

Més