Com es diu ‘vistilla’ en català?

En el registre jurídic col·loquial, en castellà, és habitual l’ús de la forma vistilla. Fa referència a una audiència pública, sovint de caràcter informal, pensada per a ser molt breu. Aquesta característica temporal és el que explica la creació argòtica de la denominació vistilla en castellà, formada amb el substantiu…

Més

Amb la vènia

Ja sabem que la jerarquia i els afalacs impregnen el llenguatge jurídic. L’ús de verbs com suplicar, fórmules com espero obtenir del recte procedir i tractaments com Vostra Il·lustríssima en són exemples evidents; però també hi ha expressions que passen més desapercebudes i que igualment denoten aquesta desigualtat: és el…

Més

Què és un jurat escabí?

Perry Mason ens va habituar als judicis amb jurat, un conjunt de ciutadans designats d’acord amb les prescripcions de la llei, la missió dels quals és de determinar i declarar el fet en els processos penals, sense tocar les qüestions de dret, d’acord amb la definició del diccionari normatiu. D’aquest…

Més

Crida i cerca

En català, de l’ordre donada per l’autoritat judicial a la governativa per a perseguir i arrestar un delinqüent se’n diu crida i cerca. Aquesta és la forma normativa, recollida pel diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (el DIEC), equivalent a la coneguda expressió castellana orden de busca y captura. Una frase…

Més

Vis-a-vis

Un dels drets de les persones internes en un centre penitenciari és poder comunicar-se amb l’exterior i rebre visites de la família i altres persones properes. Les comunicacions poden ser ordinàries, si tenen lloc als locutoris, o especials, en les quals és possible el contacte físic. De comunicacions especials n’hi…

Més

‘Recórrer’ i ‘impugnar’ són sinònims?

Els verbs recórrer i impugnar de vegades es fan servir com a sinònims, però jurídicament tenen significats diferenciats, ja que entre aquests dos verbs hi ha una relació d’hiponímia. El significat dels substantius corresponents, recurs i impugnació, ho evidencia. Un recurs és un mitjà d’impugnació que es presenta i es…

Més

Com es diu ‘compliance’ en català? És adequat ‘compliància’?

El terme anglès compliance fa referència almenys a dos conceptes diferents. El context més freqüent actualment es refereix a “l’adequació dels procediments i de les actuacions d’una entitat financera a la normativa en vigor”; en català, amb aquest sentit, la denominació adequada és compliment normatiu.  A partir del terme compliance,…

Més

La traducció del terme ‘auto’ al català

El terme castellà auto és polisèmic. Així, segons el significat que tingui en castellà, l’equivalent català corresponent pot ser interlocutòria, resolució, document, actuacions, etc. Quan designa la resolució judicial que dicta el jutge i que no resol qüestions de fons, sinó recursos contra provisions, qüestions incidentals i la nul·litat del procediment,…

Més

‘Detenció’ i ‘arrest’ són sinònims?

En dret processal, detenció i arrest són dos conceptes diferenciats i, per tant, no són sinònims. Tots dos termes estan relacionats amb la privació de la llibertat, però fan referència a conceptes diferents dins del procés penal. La detenció (en anglès, arrest i en francès, arrestation) és la privació provisional…

Més