Ostentar

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix ostentar de la manera següent: ostentar v. tr. Mostrar, especialment amb afectació Encara que en el registre col·loquial s’usa aquest verb amb el sentit de ‘tenir’ un càrrec o un grau, en llenguatge jurídic i administratiu és preferible…

Més

Com es diu ‘devengo’ en català?

En castellà s’utilitza la denominació devengo per a fer referència a diversos conceptes. D’acord amb el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, dos dels significats d’aquest terme són: la “cantidad devengada”, d’una banda, i el “momento en el que nace la obligación de pago de un tributo”, de l’altra. Tant…

Més

Els règims econòmics matrimonials (I)

Règims econòmics matrimonials del dret civil castellà traduïts al català Les inequivalències existents entre el dret civil castellà i el dret civil català en matèria de règims econòmics matrimonials generen incongruència terminològica: si un jurista parla, per exemple, de la separació de béns pertanyent al dret civil castellà no és…

Més

Com es diu ‘vistilla’ en català?

En el registre jurídic col·loquial, en castellà, és habitual l’ús de la forma vistilla. Fa referència a una audiència pública, sovint de caràcter informal, pensada per a ser molt breu. Aquesta característica temporal és el que explica la creació argòtica de la denominació vistilla en castellà, formada amb el substantiu…

Més

Discussió bizantina

Els advocats sovint se serveixen de locucions i expressions fixes amb una càrrega metafòrica per enriquir i acolorir els textos jurídics. Solen ser expressions d’una llarga tradició, conegudes per la societat i que permeten dir en poques paraules una idea sovint complexa. En aquest article parlarem de l’expressió “discussió bizantina“. Les…

Més

Com es diu en català ‘subsanación’?

En l’àmbit del dret sovint s’utilitza en castellà el substantiu subsanación i el verb corresponent subsanar per a referir-se a la rectificació d’errors materials, defectes o omissions produïdes en una actuació anterior. En català, la denominació adequada per a fer referència a aquest concepte és esmena. Aquesta és la forma…

Més

És correcte ‘judicialitzar’?

Judicialitzar és un verb format a partir de l’adjectiu judicial (‘Relatiu o pertanyent a l’Administració de justícia’) amb l’afegit del sufix –itzar, un sufix culte, productiu en la formació de verbs de la primera conjugació a partir de noms i d’adjectius, amb el significat genèric referent a “processos i operacions”….

Més

Són correctes el verb ‘novar’ i l’adjectiu ‘novat’?

En català, el substantiu novació significa ‘Substitució d’una obligació per una altra de nova, en virtut d’una causa preexistent, que extingeix o modifica la primera’. Aquest terme, que podeu consultar al Cercador, es documenta també al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. Són correctes, però, un suposat…

Més

Advocades o advocadesses

Hi havia un temps en què l’advocacia era una professió reservada als homes, com tantes altres. Com hi havia professions reservades a les dones. La llengua reflecteix la societat que la parla, i doncs, en aquell temps, hi havia molts noms d’oficis, professions i càrrecs que només tenien una forma…

Més

Les sigles, sense punts

En llenguatge jurídic és molt habitual l’ús de sigles. Per exemple, en un contracte d’arrendament són habituals sigles relatives a impostos i índexs (IPC, IBI, IVA), al document d’identitat de les parts (DNI) i a la legislació corresponent (CC, LAU); en una demanda hi trobem sovint les sigles de col·legis…

Més