‘Rebel·lia’ i ‘rebel·lió’

Print Friendly, PDF & Email

Els termes rebel·lia i rebel·lió són dos termes jurídics que no tenen relació l’un amb l’altre. La rebel·lia és la situació jurídica, declarada judicialment en el procés, en què incorre un demandat, investigat o processat quan no compareix davant l’autoritat judicial que l’ha requerit dins el termini establert. La rebel·lia…

Més

Laude

Print Friendly, PDF & Email

Aquest estiu els incidents a l’aeroport de Barcelona han fet saltar a l’actualitat, entre altres, un terme molt específic del dret processal: el laude. Un laude és una resolució vinculant i irrevocable, de compliment obligat, que posa fi a un procés d’arbitratge, el qual pot ser acordat entre les parts…

Més

Capteniment

Print Friendly, PDF & Email

Ús del mot ‘capteniment’ en la redacció de les iniciatives parlamentàries 1. Ús en les iniciatives parlamentàries El mot «capteniment» apareix sovint en els títols d’iniciatives parlamentàries, especialment de les interpel·lacions. En part, això és així perquè el mateix Reglament del Parlament empra aquest mateix terme en la regulació de…

Més

Síndic de greuges: els orígens

Print Friendly, PDF & Email

El síndic de greuges és la persona que presideix la institució pública encarregada de defensar els drets humans i les llibertats fonamentals dels ciutadans davant de l’Administració pública i de vetllar perquè els siguin respectats. En el desenvolupament de les seves funcions, atén les queixes que li adrecen els ciutadans…

Més

Els règims econòmics matrimonials (II)

Print Friendly, PDF & Email

Règims econòmics matrimonials del dret civil català traduïts al castellà El dret civil català disposa de fins a cinc règims econòmics matrimonials diferents que gaudeixen d’una llarga tradició, mentre que el dret civil castellà només en té tres. Per tant, les diferències estan servides i, a més, en cap cas…

Més

‘Llegat’ i ‘llegítima’

Print Friendly, PDF & Email

Un dels trets característics del lèxic patrimonial del català és la palatalització de la ela inicial llatina, que ha donat formes com ara llavi, llegir, lloc o llum. Tanmateix, en els cultismes relacionats amb aquestes paraules la palatalització no es produeix, i per això tenim els mots labial, lectura, local…

Més

Contraban i tràfic de persones

Print Friendly, PDF & Email

Malauradament, al 2017 encara hi ha esclaus al món, i molt a prop de casa. Persones que són tractades com a mercaderia. Xarxes de crim organitzat a escala mundial que s’enriqueixen aprofitant-se de la vulnerabilitat, de les situacions de necessitat, de la pobresa, de la violència, de la guerra. Es…

Més

Els règims econòmics matrimonials (I)

Print Friendly, PDF & Email

Règims econòmics matrimonials del dret civil castellà traduïts al català Les inequivalències existents entre el dret civil castellà i el dret civil català en matèria de règims econòmics matrimonials generen incongruència terminològica: si un jurista parla, per exemple, de la separació de béns pertanyent al dret civil castellà no és…

Més

Discussió bizantina

Print Friendly, PDF & Email

Els advocats sovint se serveixen de locucions i expressions fixes amb una càrrega metafòrica per enriquir i acolorir els textos jurídics. Solen ser expressions d’una llarga tradició, conegudes per la societat i que permeten dir en poques paraules una idea sovint complexa. En aquest article parlarem de l’expressió “discussió bizantina“. Les…

Més

El verb ‘fallar’. Els tribunals ‘fallen’?

Print Friendly, PDF & Email

En castellà, el verb fallar significa, entre altres coses, “Decidir o determinar un litigio, proceso o concurso”, segons la Reial Acadèmia Espanyola. En català, en canvi, la forma fallar no fa referència a aquest concepte; aquest verb únicament té el significat de “errar” o “una facultat humana, una persona, un…

Més