‘Emplaçament’ o ‘citació’?

PrintFriendly and PDF

En català, citació és el terme correcte per designar l’acció d’avisar algú perquè comparegui a un òrgan judicial. El substantiu emplaçament també és correcte, però només amb el significat del ‘lloc que ha d’ocupar un edifici o un monument’ (exemple: L’emplaçament del monument va canviar amb l’arribada de la democràcia)….

Més

Ostentar

PrintFriendly and PDF

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix ostentar de la manera següent: ostentar v. tr. Mostrar, especialment amb afectació Encara que en el registre col·loquial s’usa aquest verb amb el sentit de ‘tenir’ un càrrec o un grau, en llenguatge jurídic i administratiu és preferible…

Més

Com es diu ‘devengo’ en català?

PrintFriendly and PDF

En castellà s’utilitza la denominació devengo per a fer referència a diversos conceptes. D’acord amb el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, dos dels significats d’aquest terme són: la “cantidad devengada”, d’una banda, i el “momento en el que nace la obligación de pago de un tributo”, de l’altra. Tant…

Més

Com es diu ‘vistilla’ en català?

PrintFriendly and PDF

En el registre jurídic col·loquial, en castellà, és habitual l’ús de la forma vistilla. Fa referència a una audiència pública, sovint de caràcter informal, pensada per a ser molt breu. Aquesta característica temporal és el que explica la creació argòtica de la denominació vistilla en castellà, formada amb el substantiu…

Més

‘Subsanem’ o ‘esmenem’?

PrintFriendly and PDF

En llenguatge jurídic català, esmenem. Hem d’utilitzar aquest verb quan volem fer referència a la introducció de canvis en un text, sia un contracte, uns estatuts, una sentència o qualsevol altre text. També podem utilitzar modificar com a sinònim, però en tot cas hem d’evitar el castellanisme subsanar. Ara bé,…

Més

Com es diu en català ‘subsanación’?

PrintFriendly and PDF

En l’àmbit del dret sovint s’utilitza en castellà el substantiu subsanación i el verb corresponent subsanar per a referir-se a la rectificació d’errors materials, defectes o omissions produïdes en una actuació anterior. En català, la denominació adequada per a fer referència a aquest concepte és esmena. Aquesta és la forma…

Més

És correcte ‘judicialitzar’?

PrintFriendly and PDF

Judicialitzar és un verb format a partir de l’adjectiu judicial (‘Relatiu o pertanyent a l’Administració de justícia’) amb l’afegit del sufix –itzar, un sufix culte, productiu en la formació de verbs de la primera conjugació a partir de noms i d’adjectius, amb el significat genèric referent a “processos i operacions”….

Més

Són correctes el verb ‘novar’ i l’adjectiu ‘novat’?

PrintFriendly and PDF

En català, el substantiu novació significa ‘Substitució d’una obligació per una altra de nova, en virtut d’una causa preexistent, que extingeix o modifica la primera’. Aquest terme, que podeu consultar al Cercador, es documenta també al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. Són correctes, però, un suposat…

Més

És el mateix una deixa que una donació?

PrintFriendly and PDF

Una donació, en dret d’obligacions i contractes, és un acte de liberalitat pel qual una persona (el donant) disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor d’una altra persona (el donatari). Aquesta persona ha d’acceptar la donació, i amb l’acceptació, la cosa o el dret passa a…

Més

Causes justes o justificades?

PrintFriendly and PDF

En qüestió de contractes sovint hi ha d’haver raons o causes que en justifiquin la validesa o l’anul·lació. D’aquestes causes se’n diu causes justes o causes justificades. En castellà llegim en alguns textos legislatius justa causa, una forma que no és ni de bon tros antiga ni obsoleta, sinó que…

Més