‘Portaveu’ o ‘portantveu’?

Print Friendly, PDF & Email

No s’han de confondre els termes portaveu i portantveus (millor que portantveu), que tenen significats i usos molt diferents. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans dona per a portaveu, com a accepcions principals, les següents: portaveu 1 1 m. i f. [LC] [SO] [AD] Persona que,…

Més

És correcte el verb ‘agendar’ en català?

Print Friendly, PDF & Email

De la mateixa manera que calendaritzar es considera incorrecte en comptes d’establir o fixar un calendari o planificar, tampoc no s’accepta la forma agendar, que cal substituir per anotar a l’agenda o alguna expressió anàloga. ✘ El secretari ha d’agendar les activitats del president. ✓ El secretari ha d’anotar a…

Més

‘Taula’ i ‘mesa’

Print Friendly, PDF & Email

En el llenguatge jurídic cal distingir entre els termes mesa i taula, ja que cadascun té un significat propi. El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix mesa, dins el camp semàntic del dret administratiu, d’aquesta manera: mesa 3 f. [LC] [AD] En una assemblea o corporació,…

Més

‘Complet’ o ‘complert’?

Print Friendly, PDF & Email

Complet és un adjectiu que significa íntegre, sencer, que no hi falta res; mentre que complert és el participi del verb complir i és el que hem d’utilitzar quan ens ajustem, entre altres, als terminis, a les lleis o a les funcions (diem: hem complert els terminis, les lleis o les funcions). Vegem-ho amb uns exemples: Ús de l’adjectiu complet:…

Més

Què és la sedició?

Print Friendly, PDF & Email

Les fonts lexicogràfiques generals recullen per a sedició únicament el sentit genèric ‘Alçament contra l’autoritat establerta’. Les fonts terminològiques especialitzades en donen una definició més precisa i exhaustiva pròpia dels àmbits del dret, la política i la defensa militar: ‘Delicte que consisteix a alçar-se públicament i de forma tumultuosa per…

Més

‘Emplaçament’ o ‘citació’?

Print Friendly, PDF & Email

En català, citació és el terme correcte per designar l’acció d’avisar algú perquè comparegui a un òrgan judicial. El substantiu emplaçament també és correcte, però només amb el significat del ‘lloc que ha d’ocupar un edifici o un monument’ (exemple: L’emplaçament del monument va canviar amb l’arribada de la democràcia)….

Més

Ostentar

Print Friendly, PDF & Email

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2) defineix ostentar de la manera següent: ostentar v. tr. Mostrar, especialment amb afectació Encara que en el registre col·loquial s’usa aquest verb amb el sentit de ‘tenir’ un càrrec o un grau, en llenguatge jurídic i administratiu és preferible…

Més

Com es diu ‘devengo’ en català?

Print Friendly, PDF & Email

En castellà s’utilitza la denominació devengo per a fer referència a diversos conceptes. D’acord amb el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, dos dels significats d’aquest terme són: la “cantidad devengada”, d’una banda, i el “momento en el que nace la obligación de pago de un tributo”, de l’altra. Tant…

Més

Com es diu ‘vistilla’ en català?

Print Friendly, PDF & Email

En el registre jurídic col·loquial, en castellà, és habitual l’ús de la forma vistilla. Fa referència a una audiència pública, sovint de caràcter informal, pensada per a ser molt breu. Aquesta característica temporal és el que explica la creació argòtica de la denominació vistilla en castellà, formada amb el substantiu…

Més