Com es diu ‘devengo’ en català?

Print Friendly, PDF & Email

En castellà s’utilitza la denominació devengo per a fer referència a diversos conceptes. D’acord amb el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, dos dels significats d’aquest terme són: la “cantidad devengada”, d’una banda, i el “momento en el que nace la obligación de pago de un tributo”, de l’altra. Tant…

Més

Com es diu ‘vistilla’ en català?

Print Friendly, PDF & Email

En el registre jurídic col·loquial, en castellà, és habitual l’ús de la forma vistilla. Fa referència a una audiència pública, sovint de caràcter informal, pensada per a ser molt breu. Aquesta característica temporal és el que explica la creació argòtica de la denominació vistilla en castellà, formada amb el substantiu…

Més

‘Subsanem’ o ‘esmenem’?

Print Friendly, PDF & Email

En llenguatge jurídic català, esmenem. Hem d’utilitzar aquest verb quan volem fer referència a la introducció de canvis en un text, sia un contracte, uns estatuts, una sentència o qualsevol altre text. També podem utilitzar modificar com a sinònim, però en tot cas hem d’evitar el castellanisme subsanar. Ara bé,…

Més

Com es diu en català ‘subsanación’?

Print Friendly, PDF & Email

En l’àmbit del dret sovint s’utilitza en castellà el substantiu subsanación i el verb corresponent subsanar per a referir-se a la rectificació d’errors materials, defectes o omissions produïdes en una actuació anterior. En català, la denominació adequada per a fer referència a aquest concepte és esmena. Aquesta és la forma…

Més

És correcte ‘judicialitzar’?

Print Friendly, PDF & Email

Judicialitzar és un verb format a partir de l’adjectiu judicial (‘Relatiu o pertanyent a l’Administració de justícia’) amb l’afegit del sufix –itzar, un sufix culte, productiu en la formació de verbs de la primera conjugació a partir de noms i d’adjectius, amb el significat genèric referent a “processos i operacions”….

Més

Són correctes el verb ‘novar’ i l’adjectiu ‘novat’?

Print Friendly, PDF & Email

En català, el substantiu novació significa ‘Substitució d’una obligació per una altra de nova, en virtut d’una causa preexistent, que extingeix o modifica la primera’. Aquest terme, que podeu consultar al Cercador, es documenta també al Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. Són correctes, però, un suposat…

Més

És el mateix una deixa que una donació?

Print Friendly, PDF & Email

Una donació, en dret d’obligacions i contractes, és un acte de liberalitat pel qual una persona (el donant) disposa a títol gratuït d’una cosa o d’un dret a favor d’una altra persona (el donatari). Aquesta persona ha d’acceptar la donació, i amb l’acceptació, la cosa o el dret passa a…

Més

Causes justes o justificades?

Print Friendly, PDF & Email

En qüestió de contractes sovint hi ha d’haver raons o causes que en justifiquin la validesa o l’anul·lació. D’aquestes causes se’n diu causes justes o causes justificades. En castellà llegim en alguns textos legislatius justa causa, una forma que no és ni de bon tros antiga ni obsoleta, sinó que…

Més

Què és l’urbanisme participatiu?

Print Friendly, PDF & Email

Cada vegada més els ciutadans reclamem poder fer sentir la nostra veu en les decisions que ens afecten. No ens agrada que ens diguin què ens convé, ens agrada que ens preguntin quines necessitats tenim i que la resposta que donem sigui el punt de partida a les decisions de…

Més

És correcte ‘ex-article’ en català?

Print Friendly, PDF & Email

En textos legals i administratius en anglès, és força habitual trobar la forma ex article en què ex té el sentit de ‘anterior’, quan se citen articles que han canviat de número, perquè són de lleis precedents, per exemple. És molt habitual a la legislació europea. Es tracta del prefix…

Més