‘Amb data’ o ‘en data’?

Print Friendly, PDF & Email

Les preposicions sovint comporten més d’un maldecap, sobretot quan l’ús d’una o altra canvia el significat de la frase. Una expressió que ho il·lustra és la que fem servir per indicar la data. Fixem-nos en “l’informe presentat en data 14 de juny”: la preposició en indica que l’acció va ocórrer el dia 14…

Més

Què és un jurat escabí?

Print Friendly, PDF & Email

Perry Mason ens va habituar als judicis amb jurat, un conjunt de ciutadans designats d’acord amb les prescripcions de la llei, la missió dels quals és de determinar i declarar el fet en els processos penals, sense tocar les qüestions de dret, d’acord amb la definició del diccionari normatiu. D’aquest…

Més

‘Interessats’ o ‘persones interessades’?

Print Friendly, PDF & Email

Les persones que promouen un procediment administratiu com a titulars de drets o d’interessos legítims individuals o col·lectius, o que, sense haver-lo iniciat, tenen drets o interessos legítims que poden resultar afectats per la decisió que s’adopti o per una resolució s’anomenen interessats o persones interessades. Totes dues formes són…

Més

Què és el ‘residuary state’?

Print Friendly, PDF & Email

El residuary state, residual state o residue of state és la part de l’actiu hereditari que queda un cop s’han repartit els llegats específics i s’han pagat tots els deutes, impostos i taxes administratives. És el que en català es coneix com a romanent de l’herència. Podeu consultar la fitxa…

Més

Com es diu ‘gananciales’ en català?

Print Friendly, PDF & Email

Gananciales, en Dret civil, ens remet a un règim econòmic matrimonial que recull el Codi civil espanyol (a l’article 1.344), però no el català: la sociedad de gananciales, que també trobem documentat com a régimen de gananciales o régimen de sociedad de gananciales. Es tracta d’un règim econòmic conjugal en…

Més

Quin sentit donem al prefix ‘quasi’?

Print Friendly, PDF & Email

Quasi és una adverbi que significa ‘no ben bé però faltant-hi poc’. És sinònim de gairebé. Però quasi és també un prefix que significa ‘en certa manera’, ‘com si fos’ i que forma part de molts termes de l’àmbit jurídic, i també d’altres àmbits. Com que és un prefix, s’uneix…

Més

‘Recórrer’ i ‘impugnar’ són sinònims?

Print Friendly, PDF & Email

Els verbs recórrer i impugnar de vegades es fan servir com a sinònims, però jurídicament tenen significats diferenciats, ja que entre aquests dos verbs hi ha una relació d’hiponímia. El significat dels substantius corresponents, recurs i impugnació, ho evidencia. Un recurs és un mitjà d’impugnació que es presenta i es…

Més

Com es diu ‘compliance’ en català? És adequat ‘compliància’?

Print Friendly, PDF & Email

El terme anglès compliance fa referència almenys a dos conceptes diferents. El context més freqüent actualment es refereix a “l’adequació dels procediments i de les actuacions d’una entitat financera a la normativa en vigor”; en català, amb aquest sentit, la denominació adequada és compliment normatiu.  A partir del terme compliance,…

Més