Alternança d'emissors

Manual de llenguatge judicial

Un cas curiós que es dóna en la documentació judicial és l’alternança d’emissors, és a dir, quan un mateix document sembla que hagi estat escrit per més d’un redactor alhora.

La frase següent, molt usual a la part dispositiva de les resolucions, exemplifica aquest fenomen. Tot i que la decisió està redactada en primera persona (resolc), la fórmula final, expressada en tercera (així ho mana), ens fa pensar que ha canviat el redactor. Cal, doncs, evitar-ho mantenint el mateix emissor.

 

✘ Disposo el sobreseïment lliure de les actuacions.

    Així ho mana i ho signa la jutgessa.

✓ Disposo el sobreseïment lliure de les actuacions.

    Així ho mano i ho signo.

 

D’altra banda, en situacions en què a allò que expressa el redactor del document cal afegir la dació de fe del secretari judicial, és important deixar en clar el paper que pertoca a cadascú, cosa que podem fer distanciant gràficament les dues persones que hi intervenen.

 

✓Així ho mano i ho signo.                                              En dono fe.

   El jutge                                                                           El secretari judicial

 

O bé podem fer-ho mantenint un mateix redactor.

 

✓ Així ho mano i ho signo. El secretari judicial en dóna fe.

    El jutge                                                                               El secretari judicial

 

 

Font: Manual de llenguatge judicial

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial