Atès que / atès

Parlament de Catalunya

En llenguatge jurídic i administratiu, l’adjectiu atès i la locució conjuntiva atès que s’empren sovint per a introduir una consideració o un argument.

Atès el caràcter universal dels textos normatius, el model de llengua emprat no pot ésser un estàndard regional concret.

Atès que la norma ha esdevingut obsoleta, convé derogar-la.

La locució conjuntiva donat que, amb el mateix valor causal que atès que, ha estat admesa per la normativa a partir de la publicació de la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC (2016). Amb tot, no s’acostuma a usar en aquest tipus de textos, en què la locució habitual i generalment recomanada és atès que.

~ L’empara legal per a reconèixer la condició d’associació interessada prové del mateix article 31, donat que l’interès legítim d’aquestes associacions és inqüestionable.

✓ L’empara legal per a reconèixer la condició d’associació interessada prové del mateix article 31, atès que l’interès legítim d’aquestes associacions és inqüestionable.

Quan l’adjectiu atès s’usa sense formar part de la locució conjuntiva atès que ha de concordar en gènere i nombre amb el substantiu que determina:

 Atès la situació meteorològica a la zona, les autoritats acadèmiques han pres la decisió de suspendre les classes.

Atesa la situació meteorològica a la zona, les autoritats acadèmiques han pres la decisió de suspendre les classes.

En comptes de atès es poden emprar altres expressions sinònimes, com ara considerant, tenint en compte, per raó de o altres. Especialment, s’usa l’expressió d’acord amb, o de vegades en virtut de, quan es fa referència a un text normatiu:

~ Atès l’article 42 del reglament, el Consell Rector pot constituir les comissions que consideri pertinents.

D’acord amb l’article 42 del reglament, el Consell Rector pot constituir les comissions que consideri pertinents.

 

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte | ~ ús no recomanable

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya