És correcte ex-article en català?

ex-article

En textos legals i administratius en anglès, és força habitual trobar la forma ex article en què ex té el sentit de ‘anterior’, quan se citen articles que han canviat de número, perquè són de lleis precedents, per exemple. És molt habitual a la legislació europea. Es tracta del prefix ex-recollit al diccionari general amb el sentit de ‘Prefix que indica que algú ha deixat d’ésser el que diu el radical’. Per exemple, “Article 81 of the EC Treaty (ex Article 85)”.

Si en català ens trobem amb la necessitat d’expressar aquest sentit, cal tenir en compte que el prefix ex-, en català, s’aplica a persones, no pas a coses –ni a documents, ni a lleis. Per tant, hauríem de dir, per exemple: “L’article 81 (antic article 85) del tractat de la Comunitat europea”.

Tanmateix, en textos en català, i també en castellà, normalment es tracta d’un llatinisme, que té el sentit de ‘procedent de’ o ‘d’acord amb’. Per tant, una frase com: “L’Estat pot dictar les bases del règim jurídic de les hisendes locals ex article 149.1.14 de la Constitució”, hauria de ser: “L’Estat pot dictar les bases del règim jurídic de les hisendes locals d’acord amb l’article 149.1.14 de la Constitució”.

O una altra com: “que dedicava (…) un altre article a la regulació de la versió catalana de la reserva troncal ex article 811 del Codi civil espanyol;(…)”, hauria de ser: “que dedicava (…) un altre article a la regulació de la versió catalana de la reserva troncal d’acord amb l’article 811 del Codi civil espanyol;(…)”.

 

Font: TERMCAT