'Amb data' o 'en data'?

Català a la carta

Les preposicions sovint comporten més d’un maldecap, sobretot quan l’ús d’una o altra canvia el significat de la frase. Una expressió que ho il·lustra és la que fem servir per indicar la data. Fixem-nos en “l’informe presentat en data 14 de juny”la preposició en indica que l’acció va ocórrer el dia 14 de juny, però si la canviem per amb, significa que el document va ser elaborat el 14 de juny; és a dir, l’expressió amb data fa referència a la data de redacció del document, a la data que consta escrita en el document. En la frase següent es veu clarament la diferència: de tots els informes presentats en data 14 de juny només van acceptar l’informe amb data 3 de maig. Al costat d’aquestes locucions, també hi trobem de data, una expressió equivalent a amb data.

Totes tres expressions (en data, amb data i de data) poden incloure la preposició de al final. Així podem dir: vaig presentar tres documents en data (de) 4 de gener, però només van acceptar el document amb data (de)/de data (de) 2 de gener. Encara, però, hi ha una quarta variant: a data de, la qual és incorrecta i cal evitar-la.

Així doncs, compte amb l’ús d’aquestes partícules en les expressions temporals, ja que en vista dels canvis semàntics que generen, cal utilitzar-les de manera precisa.

 

Font: Servei Lingüístic del CICAC