Els TSJ o els TSJs? Nova normativa sobre el plural de les sigles

Català a la carta

La nova normativa de la llengua catalana es pronuncia sobre com formar el plural de les sigles i obre la porta —fins ara tancada— a afegir-hi una essa. Per tant, la resposta a la pregunta “Els TSJ o els TSJs?” és que totes dues opcions són possibles. Vegem-ne més exemples de l’àmbit jurídic:

El DOGC

Els DOGCs o bé els DOGC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

La STS

Les STSs o bé les STS (cal evitar *SSTS)

sentència del Tribunal Suprem

La CA

Les CAs o bé les CA

comunitat autònoma

El DNI

Els DNIs o bé els DNI

document nacional d’identitat

La DA

Les DAs o bé les DA

disposició addicional

L’IVA

Els IVAs o bé els IVA

impost sobre el valor afegit

El CIF

Els CIFs o bé els CIF

codi d’identificació fiscal

Tanmateix, la possibilitat d’afegir una essa no és aplicable a totes les sigles: les sigles que es formen a partir d’un sintagma que majoritàriament s’utilitza en plural (ho il·lustra el cas dels MENA, menors estrangers no acompanyats) i les sigles que designen institucions o documents que són únics (en són exemples, el TC i l’LJCA) no permeten la formació del plural mitjançant una essa.

Recordem que no és admissible duplicar les lletres per formar el plural d’una sigla, ja que es formarien sigles inversemblants com ara els *DDNNII o bé els *TTSSJJ. Només es conserven alguns casos que, atesa la seva llarga tradició, mantenen la duplicació: PPCC, CCOO i JJOO.

Font: Servei Lingüístic del CICAC