'Hi ha eleccions' o 'Hi han eleccions'?

Parlament de Catalunya

El verb haver-hi, que s'usa amb el significat de 'existir', es considera un verb impersonal i transitiu, és a dir, que no té subjecte i regeix un complement directe, a més del pronom hi (que aquí no té pròpiament funció de pronom). Això vol dir que el complement no concorda amb el verb, el qual es conjuga sempre en tercera persona del singular.

En la parla col·loquial és freqüent que el complement directe d'haver-hi s'interpreti com un subjecte i, per tant, es faci concordar el verb amb el complement. Ara bé, en els registres formals la manca de concordança és l’ús consolidat.

En el llenguatge jurídic i administratiu, doncs, cal tenir present que no s'ha de fer la concordança.

          ~  Quan hi han eleccions, els ciutadans poden votar per a elegir els partits polítics i candidats que volen                que els representin.

          ✓ Quan hi ha eleccions, els ciutadans poden votar per a elegir els partits polítics i candidats que volen                  que els representin.

 

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya