Interessats o persones interessades?

interessats i persones interessades

Les persones que promouen un procediment administratiu com a titulars de drets o d’interessos legítims individuals o col·lectius, o que, sense haver-lo iniciat, tenen drets o interessos legítims que poden resultar afectats per la decisió que s’adopti o per una resolució s’anomenen interessats o persones interessades. Totes dues formes són correctes i adequades.

Si busqueu aquestes denominacions al Cercador trobareu la fitxa corresponent, amb la definició, i hi veureu que apareix persona interessada com a terme principal i interessat | interessada com a sinònim complementari. En els termes complexos formats a partir d’aquesta base, la sinonímia no s’explicita. Per exemple, a la fitxa del terme interessat pel tractament de dades no es recull un sinònim persona interessada pel tractament de dades, però aquesta forma és igualment correcta. La sinonímia hi és implícita perquè interessat i persona interessada ja són sinònims.

 

Font: TERMCAT