La conjunció que

Manual de llenguatge judicial

En textos administratius i jurídics és molt freqüent trobar-nos construccions d'aquest tipus:

          Sol·licito reviseu l'informe annex.

          Demano tingueu per presentat l'escrit de denúncia.

          Esperem tingueu en compte la documentació adjunta.

          Acordem sigui arxivat el procediment.

Si comparem aquestes frases amb d'altres pròpies de la llengua general, ens adonarem que es diferencien en l’ús de la conjunció que. En els exemples jurídics anteriors s’havia elidit, mentre que els següents serien del tot inimaginables sense aquesta partícula.

          Vull que vinguis d'hora.

          Espero que la carta arribi aviat.

          Demana que li tornin els diners.

          M'ha manat que acabi avui la feina.

Aquestes construccions es caracteritzen perquè el verb principal acostuma a expressar una petició, una voluntat o una decisió, com ara demanar, sol·licitar, esperar, disposar, acordar, etc., i la petició, la voluntat o la decisió consisteixen en una frase substituïble pel pronom això (tècnicament anomenades frases subordinades substantives). Ometre la conjunció que en aquesta mena de construccions és del tot incorrecte; per tant, cal que parem esment a no oblidar-nos-en.

          Disposo que es practiqui una roda de reconeixement.

          verb de decisió + que + frase equivalent a això (Disposo això.)

 

          L’actor sol·licita que li sigui designat un advocat del torn d’ofici.

          verb de petició + que + frase equivalent a això (L’actor sol·licita això.)

 

Així doncs, la forma correcta dels exemples inicials és la següent:

          Sol·licito que reviseu l'informe annex.

          verb de petició + que + frase equivalent a això (Sol·licito això.)

 

          Demano que tingueu per presentat l'escrit de denúncia.

          verb de petició + que + frase equivalent a això (Demano això.)

 

          Adjuntem la documentació que esperem que tingueu en compte.

          verb de voluntat + que + frase equivalent a això (Esperem això.)

 

          Acordem que sigui arxivat el procediment.

          verb de decisió + que + frase equivalent a això (Acordem això.)

 

És incorrecte, doncs, suprimir la conjunció que quan introdueix frases substituïbles pel pronom això que depenen d’un verb que expressa peticions, voluntats o decisions.

 

Font: Manual de llenguatge judicial

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial