L’àmbit jurídic en femení (II)

Símbol del gènere femení

Les denominacions de càrrecs i oficis sovint adopten formes compostes. Com formem el femení d’aquestes formes? En general, solen ser estructures que mantenen una relació de coordinació, la qual cosa vol dir que cal formar el femení dels dos components (sempre que no siguin invariables, és clar).

Exemples de flexió en femení de tots dos components:

MASCULÍ

FEMENÍ

magistrat jutge

magistrada jutgessa

jutge degà

jutgessa degana

comptador partidor

comptadora partidora

conseller delegat

consellera delegada

administrador parlamentari

administradora parlamentària

diputat electe

diputada electa

diputat interventor

diputada interventora

diputat primer

diputada primera

Exemples de flexió de gènere en només el primer component, per ser invariable o no permetre flexió el segon:

MASCULÍ

FEMENÍ

síndic de greuges

síndica de greuges

síndic de comptes

síndica de comptes

cònsol major

consolessa major (també la cònsol major)

lletrat major

lletrada major

director general

directora general

mosso d’esquadra

mossa d’esquadra

administrador concursal

administradora concursal

oïdor de comptes

oïdora de comptes

interventor general

interventora general

tinent d’alcalde

tinenta d’alcalde

metge forense

metgessa forense (també la metge forense)

Exemples de flexió de gènere en només el segon component:

MASCULÍ

FEMENÍ

ponent únic

ponent única

ponent relator

ponent relatora

portaveu adjunt

portaveu adjunta

Finalment, exemples en què cap component permet la flexió en femení, el primer component és invariable i el segon no permet la flexió. En aquests casos, cal marcar el gènere mitjançant l’article o el determinant que l’acompanyi:

MASCULÍ

FEMENÍ

fiscal en cap

la fiscal en cap

cap provincial

la cap provincial

 

Font: Servei Lingüístic del CICAC