Llegat i llegítima

Forjat del Parlament

Un dels trets característics del lèxic patrimonial del català és la palatalització de la ela inicial llatina, que ha donat formes com ara llavillegirlloc llum. Tanmateix, en els cultismes relacionats amb aquestes paraules la palatalització no es produeix, i per això tenim els mots labiallecturalocal lumínic, començats amb ela.

S’ha de dir, això no obstant, que la tendència a la palatalització és tan popular que ha contaminat algunes paraules cultes, com ara llunàtic (forma admesa), lliberal (considerada vulgar, en comptes de liberal) i llògic (del tot incorrecta). Entre aquests cultismes, tenim els doblets legat llegat legítim llegítima, en què cadascun d’aquests termes té un significat diferent.

El terme legat fa referència a la persona enviada en representació d’una autoritat civil o eclesiàstica. En canvi, llegat és un terme propi del dret de successions i designa els béns que es deixen a algú per disposició testamentària. El verb relacionat amb aquest substantiu és llegar; això no obstant, el beneficiari d’un llegat s’anomena legatari.

 

✘ El cònsol Luci Lucini Sura va ser llegat imperial a la Tarraconense.

✓ El cònsol Luci Lucini Sura va ser legat imperial a la Tarraconense.

✘ Sembla que l’inventari del legat de la duquessa trigarà més de dos mesos a completar-se.

✓ Sembla que l’inventari del llegat de la duquessa trigarà més de dos mesos a completar-se.

 

L’adjectiu legítim fa referència a allò que és genuí i, aplicat al camp jurídic, a allò que és fundat en dret i conforme a la llei i als principis acceptats. D’altra banda, el terme llegítima pertany igualment al dret de successions i es refereix a la part de l’herència de la qual el testador no pot disposar lliurement i s’ha de repartir entre els seus parents directes.

 

✘ El tribunal no ha admès l’atenuant de llegítima defensa.

 ✓ El tribunal no ha admès l’atenuant de legítima defensa. 

✘ Fetes les deduccions, va quedar una legítima de deu mil euros que es van repartir entre els quatre hereus. 

✓ Fetes les deduccions, va quedar una llegítima de deu mil euros que es van repartir entre els quatre hereus.

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte | ~ ús no recomanable

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya