L’ordre lògic de la frase

Manual del llenguatge judicial

En català, l'ordre lògic de les frases, és a dir, la manera més natural de distribuir els diversos elements que les componen, és el següent:

(1) Element que introdueix la frase: ens situa sobre el tema de què parlarem, sobre el temps o el lloc.
(2) Subjecte: sovint l’elidim, sobretot si pel context ja queda sobreentès.
(3) Verb
(4) Depenent del verb: complement directe, complement indirecte, complement preposicional, atribut o predicat
(5) Complements circumstancials

En relació amb el procediment 320/2000 (1), la jutgessa (2) ha disposat (3) que lliureu l’informe pericial (4) al més aviat possible (5).

Avui (1) he resolt (3) citar l’acusat (4) per mitjà d’edictes (5).

Les parts de la frase, però, varien molt sovint de posició i no se cenyeixen sempre a l’estructura exposada. Justament a causa d’aquesta mobilitat, descriure totes les possibilitats que tenim d’ordenar correctament els elements d’una frase seria molt complex i, d’altra banda, innecessari, ja que els parlants ho fem d’una manera espontània.

Ara bé, la retòrica judicial de vegades trenca injustificadament aquest ordre natural, cosa que enterboleix la comprensió del text. Per evitar-ho, hem d’intentar ordenar els elements de les frases tal com ho faria una persona no influïda per aquest tipus de redacció.

A continuació presentem una sèrie d’exemples amb l’ordre alterat per comprovar que, un cop corregits, resulten més naturals. Tal com acostuma a passar amb les qüestions estilístiques, un sol exemple aïllat no il·lustra prou bé el problema, però cal ser conscients que la repetició del fenomen fa que el text se’n ressenti.

✘En virtut del que disposen els articles 1100 i 1108 del Codi civil, té l’obligació la part demandada d’abonar els interessos legals de la quantitat reclamada.

✓En virtut del que disposen els articles 1100 i 1108 del Codi civil, la part demandada té l’obligació d’abonar els interessos legals de la quantitat reclamada.

✘Formeu amb la testimoniança d’aquesta resolució i el primer escrit de proposició de prova de cada part una peça separada de prova.

✓Formeu una peça separada de prova amb la testimoniança d’aquesta resolució i el primer escrit de proposició de prova de cada part.

✘Notifiqueu a les parts compareixents aquesta Sentència.

✓Notifiqueu aquesta Sentència a les parts compareixents.

 

 

[Font: Manual de llenguatge judicial

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]