L’ordre lògic de l’adjectiu

Manual del llenguatge judicial

En general, els adjectius qualificatius se situen darrere dels noms. El llenguatge judicial, però, transgredeix aquest ordre sistemàticament, fenomen que cal evitar.

✘Les parts personades han formulat els corresponents escrits de qualificació provisional. 
✓Les parts personades han formulat els escrits corresponents de qualificació provisional.   
✘D’acord amb el que ha disposat la jutgessa en l’esmentat procediment, practiqueu les següents diligències.
✓D’acord amb el que ha disposat la jutgessa en el procediment esmentat, practiqueu les diligències següents.

Només hi ha uns quants adjectius qualificatius que s’han de situar davant del nom, com ara pròxim, presumpte, etc. Els reconeixerem perquè és gairebé impossible de posar-los al darrere.

✓La pròxima sessió del judici tindrà lloc dimarts.
✓El presumpte culpable va negar els fets que se li imputaven.
✓Cal notificar-ho als possibles interessats.

En tot cas, cal tenir present que podem alterar ocasionalment l’ordre de l’adjectiu, però hem d’evitar fer-ho d’una manera sistemàtica.

En resum:

  • Hem d’ordenar els elements de les frases d’una manera natural i evitar artificiositats impròpies d’un llenguatge tècnic.
  • En general, cal posar els adjectius qualificatius darrere dels substantius que acompanyen.

 

[Font: Manual de llenguatge judicial
Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]