Majúscules i minúscules (II)

Manual del llenguatge judicial

Completem el criteri d’ús de majúscules i minúscules, que complementa la primera part publicada anteriorment

Textos i documents

1. Textos normatius

Cal escriure amb majúscula només la primera paraula que encapçala la denominació de la llei, el reglament, el codi, etc., encara que l’abreviació s’escrigui amb majúscula.

 • el Codi civil (CC)
 • la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ)
 • la Constitució espanyola (CE)
 • el Reglament penitenciari (RP)
 • el Reial decret 1332/1994, de 20 de juny
 • l’Estatut dels treballadors
 • el Decret 2/1997, de 7 de gener

Si contenen algun element que, independentment de formar part del títol, ha d’anar amb majúscula, l’hi conservarem.

 • la Llei orgànica del Tribunal Constitucional
 • el Reglament del Registre Civil

Si parlem de documents oficials d’una manera genèrica o plural, els escriurem amb minúscula.

 • les lleis penals tenen l’objectiu de...
 • un reglament és un conjunt de regles...

2. Documentació jurídica

El nom dels documents jurídics s’escriu amb minúscula, sempre que no es tracti d’una sentencia concreta.

 • el recurs contenciós administratiu que vau interposar-hi
 • la demanda del senyor Vidal
 • un ofici en què es demana l’informe pericial
 • l’exhort amb data 3 de febrer
 • declaro el plet conclús per a sentència
 • el jutge ha de dictar sentència en el termini de tres dies
 • donar el vistiplau a la proposta d’interlocutòria presentada avui
 • la provisió 56/2000, de 9 de setembre
 • en virtut del que demanava el jutge a la provisió anterior

En canvi:

 • en aquesta interlocutòria s’ha tingut en compte la Sentència 78/2001
 • notifiqueu aquesta Sentència al Ministeri Fiscal

3. Parts genèriques

Les escriurem amb minúscula.

 • l’article 4 del Codi civil
 • la secció 2a del capítol IV del llibre II de la Llei orgànica del poder judicial
 • d’acord amb l’apartat a de l’article esmentat
 • la disposició addicional tercera
 • els fonaments jurídics de la interlocutòria

4. Publicacions periòdiques

Les escriurem amb majúscula.

 • Butlletí Oficial de l’Estat
 • Butlletí Oficial de la Província
 • Diari Oficial de les Comunitats Europees
 • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

5. Documents acreditatius

Els hem d’escriure amb minúscula, encara que les abreviacions corresponents vagin amb majúscula.

 • el document nacional d’identitat (DNI)
 • el passaport
 • el carnet de conduir

Tràmits i procediments judicials

S’escriuen amb minúscula.

 • en el judici de faltes 67/2000
 • sol·licito les diligències següents
 • s’ha celebrat el judici monitori
 • les actuacions 88/2001

Llocs

1. Divisions territorials

Cal escriure-les amb minúscula.

 • la comarca del Priorat
 • la província de Lleida

2. Els punts cardinals

Els escriurem amb minúscula, tret que utilitzem el símbol.

 • al nord, la finca afronta amb les terres de Maria Llovet; al sud, amb les de Lluís Pla

3. Carrers, places i altres vies

Cal escriure amb minúscula la designació genèrica que acompanya el nom propi del lloc (carrer, plaça, ronda, etc.), tant si es tracta de les formes plenes com de les abreujades.

 • el Registre Civil de Barcelona, amb seu a la plaça del Duc de Medinaceli, 2
 • els jutjats de Gavà, situats al carrer de la Concòrdia, s/n
 • al passeig de Lluís Companys hi ha el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
 • lloc on heu de comparèixer: av. Ramon Folch, 4-6

Naturalment, però, si comencem una línia a part, la designació de la via ha d’anar amb majúscula, tant si es tracta de les formes plenes com de les abreujades.

 • Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Vilanova i la Geltrú 
  Carrer de Sant Joan, 31-33
 • Jutjat Penal núm. 1 de Terrassa
  Rambla d’Egara, 336-342

Només s’escriuen amb majúscula les designacions genèriques que han esdevingut el nom de la via.

 • els jutjats de la Via Laietana
 • Roser Esteve, que viu a la Rambla, 4, 2n 1a

4. Dependències d’edificis

Les escriurem amb minúscula.

 • la sala de vistes
 • la sala de matrimonis
 • la secretaria del jutjat
 • la secció penal 


[Font: Manual de llenguatge judicial
Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]