Numerals llatins

Parlament de Catalunya

Quan en una sèrie d’elements numerats de manera correlativa, com és el cas d’un text articulat, s’intercala un nou element, però no es vol alterar la numeració dels elements següents, s’ha de repetir el número de l’element immediatament anterior a l’intercalat seguit del terme llatí bis, que significa ‘dues vegades’.

 

Per exemple:

S’afegeix un nou apartat, l’1 bis, a la disposició final primera de la Llei 19/2010, amb el text següent:

 

Si hi ha més d’un element intercalat, cada repetició del numeral ha d’anar seguida de la paraula llatina que indica quantes vegades es repeteix. Com que són paraules d’un idioma altre que el català, aquests indicadors s’han d’escriure en cursiva.

En aquest quadre es reprodueixen els ordinals llatins fins a la cinquantena repetició:

2 bis 27 septvicies
3 ter 28 octovicies
4 quater 29 novovicies
5 quinquies 30 tricies
6 sexies 31 untricies
7 septies 32 duotricies
8 octies 33 tertricies
9 novies 34 quatertricies
10 decies 35 quintricies
11 undecies 36 sextricies
12 duodecies 37 septtricies
13 terdecies 38 octotricies
14 quaterdecies 39 novotricies
15 quindecies 40 quadrigies
16 sexdecies 41 unquadrigies
17 septdecies 42 duoquadrigies
18 octodecies 43 terquadrigies
19 novodecies 44 quadriquadrigies
20 vicies 45 quinquadrigies
21 unvicies 46 sexquadrigies
22 duovicies 47 septquadrigies
23 tervicies 48 octoquadrigies
24 quatervicies 49 novoquadrigies
25 quinvicies 50 quinquagesies
26 sexvicies    

Vegeu també aquesta relació més completa:

http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/L/llatinismes.htm

 

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya