Ple / plenari

Forjat del Parlament

En llenguatge jurídic i administratiu el substantiu ple fa referència a l’òrgan col·legiat d’una corporació que comprèn la totalitat dels seus membres i, per extensió, cadascuna de les sessions d’aquest òrgan.

L’adjectiu plenari és l’únic terme que deriva pròpiament del substantiu ple en l’accepció jurídica, com en assemblea plenària o sessió plenàriaNo és correcte emprar l’adjectiu en comptes del substantiu.

 

✘ En el proper plenari se substanciaran sis interpel·lacions i vuit mocions.

✓ En el proper ple se substanciaran sis interpel·lacions i vuit mocions.

 

Anàlogament, tampoc no és correcta l’expressió ✘ ajuntament ple amb el substantiu en una funció adjectiva que no és la que correspon al significat de ple com a adjectiu. Els termes adients són ✓ ajuntament en ple o, preferiblement, ✓ ple de l’ajuntament.

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya