Potestat parental

Potestat parental

Des de l’albada dels temps els progenitors han tingut l’obligació de vetllar pels fills, tenir-los en companyia seva, alimentar-los, procurar-los una formació plena i íntegra, i representar-los i administrar-ne els béns mentre són menors d’edat no emancipats i també en la majoria d’edat si són incapacitats.

Aquesta tasca alta i àrdua, potser la més alta i àrdua a què ens hem d’enfrontar els humans amb fills, ha rebut diversos noms, també en l’àmbit del dret, ja que el dret protegeix els menors en cas que els seus progenitors incompleixin aquesta obligació. Així, tradicionalment s’ha anomenat pàtria potestat, denominació derivada del llatí patria potestas, ja que era una figura del dret romà.

Amb la Llei 12/1996, de 29 de juliol, de la potestat del pare i de la mare, es va produir un canvi denominatiu, per adequar la terminologia als temps actuals. Es justificava a la llei que la relació paternofilial es caracteritza pels deures de protecció i assistència del pare i la mare envers els fills, i que aquesta relació s’ha allunyat del principi d’autoritat del pare. Actualment, no fa referència a una potestat autoritària sinó a un dret-funció en benefici dels fills, l’exercici del qual correspon tant al pare com a la mare.

Catorze anys després, la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, estableix la denominació potestat parental, introduint l’adjectiu parental (‘Relatiu o pertanyent al pare i a la mare.’) per fer-hi cabre tota mena de famílies, amb un progenitor, amb dos progenitors del mateix sexe o amb dos progenitors de sexe diferent. L’element central d’aquesta figura jurídica és el fill, en benefici del qual s’exerceix la funció inexcusable de la potestat, amb la finalitat de facilitar el ple desenvolupament de la seva personalitat.

La fitxa que trobareu al Cercador terminològic conté potestat parental com a denominació catalana principal, i recull com a sinònims complementaris potestat del pare i de la mare i pàtria potestat, per raons històriques.

 

Font: TERMCAT