Què és el delicte d'iniciat?

imatge al·legòrica d'una persona a qui li arriben diversos fils d'informació

Es coneix amb la forma delicte d’iniciat el delicte en què algú fa servir o subministra a tercers informació confidencial de què disposa sobre l'estat financer d'una corporació, amb l’objectiu d’alterar el funcionament normal del mercat financer. El mateix concepte s’anomena també tràfic d’informació privilegiada o, més acadèmicament, delicte d’ús d’informació privilegiada (en l’àmbit jurídic espanyol) o ús d'informació privilegiada i comunicació il·lícita d'informació privilegiada (en l’àmbit jurídic andorrà).

Totes quatre formes són vàlides, però se’n fa servir una o una altra segons el context d’ús i el grau de formalitat del text. Les dues últimes són solucions explicatives que entronquen directament amb els codis penals espanyol i andorrà, respectivament. En canvi, delicte d’iniciat i tràfic d’informació privilegiada són solucions més pròpies d’àmbits de divulgació o no necessàriament vinculats al dret.

La forma delicte d’iniciat, concretament, s’ha creat a partir del terme iniciat, iniciada (també anomenat persona amb informació privilegiada), que es refereix a la persona que té accés a informació confidencial sobre l'estat financer d'una corporació (això és, informació privilegiada) com a conseqüència de la posició que hi ocupa o de la relació professional que hi manté. Els iniciats s’anomenen en anglès insiders, que seria com dir ‘els de dins’, encara que en realitat són persones que simplement tenen una relació estreta amb l’organització, independentment que hi treballin a dins o no (directius, comptables, consultors, agències de qualificació creditícia, etc.). Les organitzacions estan obligades a elaborar, mantenir i, si escau, posar a disposició de les autoritats una llista d’iniciats (o llista de persones amb informació privilegiada), és a dir, la relació de totes les persones que tenen accés a informació confidencial sobre l’estat financer de l’organització, sigui de manera permanent o puntual.

L’ús de iniciat, iniciada en aquest context respon al fet que aquestes persones —anàlogament als iniciats en una art o una disciplina, com ara la música, la poesia, la francmaçoneria, etc.— estan instruïdes en la matèria (en aquest cas, els comptes o els plans d'una empresa) i tenen el privilegi d’haver estat “admeses” a participar en el coneixement d’una cosa només reservada a uns quants escollits. En realitat, iniciat, iniciada és aquí una forma d’influència francesa (de initié, initiée) que ha passat a altres llengües i que en català ja té un ús considerable. 

La forma tràfic d’informació privilegiada, finalment, està creada sobre el nucli tràfic, referit al comerç il·legal i, per extensió, al fet de fer negocis il·lícits (com tràfic d’influències o tràfic de persones, entre d’altres).

Podeu consultar més informació sobre aquests termes al cercador del portal Terminologia jurídica i al Cercaterm.


[Font: TERMCAT]