Silencis

Silenci

El silenci no és només l’absència de tot so o soroll. Al diccionari general, silenci es defineix –entre altres accepcions– com el ‘fet de no expressar el pensament amb paraules o per escrit’. Relacionat amb aquesta accepció, hi ha el concepte jurídic de silenci administratiu, el fet de no notificar una resolució.

En dret, es defineix el silenci administratiu com la manca de notificació d’una resolució dins del termini màxim fixat per la normativa reguladora en un procediment administratiu iniciat a instància d’una persona interessada o en un procediment administratiu iniciat d’ofici, que produeix efectes jurídics.

Els efectes jurídics que produeix un silenci administratiu poden ser d’estimació de la sol·licitud o del recurs presentats, que s’anomena silenci positiu, o poden ser de desestimació, i aleshores parlem de silenci negatiu. La importància del silenci administratiu és tan gran que, posteriorment a un silenci positiu, l’Administració pública pot adoptar una resolució expressa, però només si aquesta resolució, la decisió que pren, té el mateix sentit del silenci.

Tots els termes destacats amb negreta els podeu trobar al Cercador del portal.

 

Font: TERMCAT