Subsanar* / solventar* / esmenar / resoldre

Parlament de Catalunya

En el llenguatge parlamentari esmenar significa 'introduir canvis en un text sotmès a debat per mitjà de propostes d'addició, modificació o supressió, anomenades esmenes'.

Potser per aquesta especialització semàntica, el verb esmenar se sol reservar per al procediment legislatiu, la tramitació administrativa i algun altre cas aïllat, com ara el pronominal esmenar-se, que té connotacions morals.

Per a expressar el mateix concepte en altres contextos, hom també disposa d'una sèrie de verbs que tenen un significat similar, principalment arreglar, corregir, reparar, resoldre i solucionar.

Les formes ✘solventar i ✘subsanar són incorrectes i s'han d'evitar.

 

✘En el formulari que heu presentat hem trobat algunes errades que s'haurien de subsanar.

✓En el formulari que heu presentat hem trobat algunes errades que s'haurien d'esmenar.

✓En el formulari que heu presentat hem trobat algunes errades que s'haurien de corregir.

✘Encara no s'han solventat els problemes de connexió a la xarxa d'aquest matí.

✓Encara no s'han resolt els problemes de connexió a la xarxa d'aquest matí.

 

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya