Terme i termini

Parlament de Catalunya

El substantiu terme és polisèmic. Un dels significats que trobem en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) és el de 'porció de territori limitada', com es constata en l'expressió "terme municipal" (El terme municipal de Montgat). Un altre és 'fi d'un període de temps, època en què quelcom fineix' (Cal posar terme a les teves disbauxes. Aquest teu procedir, quan tindrà terme?). Just després d’aquesta accepció el DIEC fa una remissió a termini, amb exemples com En el terme de cinc anys, Pagar el primer terme o Comprar alguna cosa a termes.

La definició general que trobem sota l’entrada termini és la següent:

termini

1 1 m. [LC] [DR] Terme o temps assenyalat per a alguna cosa, especialment per a la finalització d’un contracte, per al compliment d’una obligació o per a la interposició d’una demanda, un recurs, un escrit, etc. Termini judicial.

Tanmateix, per precisió terminològica, i d’acord amb la pràctica habitual en els textos administratius i jurídics, no fem servir la forma terme per a aquest sentit general definit sota l’entrada termini, i la reservem per a designar el moment final o, més rarament, inicial d'un termini. D’acord amb aquest criteri, per tant, no diem En el terme de cinc anys, Pagar el primer terme o Comprar a termes, sinó En el termini de cinc anys, Pagar el primer termini o Comprar a terminis, encara que el DIEC admeti les dues possibilitats.

El mot plaç, que podem sentir de vegades col·loquialment amb el significat de termini, és una forma no admesa per la normativa.

✘ Abans de les vacances, el consell de govern de l'institut ha d'aprovar els plaços de matriculació per al curs vinent.

✓ Abans de les vacances, el consell de govern de l'institut ha d'aprovar els terminis de matriculació per al curs vinent.

✓ Atès que el termini de presentació d'al·legacions és de quinzes dies hàbils, el terme és el 10 de febrer.

Amb termini es construeixen les expressions a curt termini, a mitjà termini, a llarg termini i també, com hem vist, a terminis, que és una modalitat de pagament fraccionat. En els textos administratius i jurídics evitem fer servir aquestes expressions amb la forma terme.

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya