Terminologia bàsica de dret concursal:

castellanismes i altres comentaris

Cartes amb la inscripció "català a la carta"

Exemples d'errors en la redacció de documents amb terminologia de dret concursal

Concórrer i reunir exigeixen pluralitat

En els escrits de dret concursal és habitual trobar l’ús del verb concórrer i reunir per descriure els requisits que estableix la llei per declarar-se insolvent. Aquests dos verbs, però, no es poden utilitzar per referir-se a un sol fet ni tampoc com a sinònims del verb complir.

Concórrer vol dir ‘esdevenir-se alhora’ i  reunir significa ‘unir parts separades’. Tots dos verbs porten intrínsec un sentit plural i cal fer referència com a mínim a dues circumstàncies, condicions, requisits o pressupòsits, perquè aquestes formes verbals es puguin emprar. Exemples:

Concorren un dels supòsits reveladors de l’estat d’insolvència.
S’escau/Es produeix un dels supòsits reveladors de l’estat d’insolvència.
Concorren dos dels supòsits reveladors de l’estat d’insolvència.

✘ La societat mercantil que represento reuneix el requisit de legitimació.
✓ La societat mercantil que represento compleix el requisit de legitimació.

Pel que fa a la forma concurrència, no és adequada quan ens referim a un sol fet. Així:

✘ En la petició del concurs necessari cal la concurrència d’algun fet extern.
✓ En la petició del concurs necessari cal l’existència d’algun fet extern.

Qualificar de/com a (culpable)

El règim verbal del verb qualificar (quan aquest vol dir ‘atribuir una qualitat a algú o alguna cosa’) està format per dos complements: un complement directe, que expressa la cosa qualificada, i un complement predicatiu, que expressa la qualitat. Fins fa poc, la preposició documentada per introduir aquest complement predicatiu era la preposició de, però la nova normativa descriu la possibilitat d’alternar-la amb com a. En cas que calgui pronominalitzar el complement predicatiu, el pronom feble que hi correspon és hi. Així doncs:

✓ No hi ha cap fonament perquè el concurs es pugui qualificar de/com a culpable.
✓ No hi ha cap fonament perquè el concurs s’hi pugui qualificar.

Cal fer nota l’estranyesa de qualificar un concurs de culpable i no pas una persona. La redacció de la llei així ho estableix i esperem que ho puguin esmenar en un futur.

combinacions lèxiques habituals

 

Font: Servei Lingüístic del CICAC