Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
dada de caràcter personal dada de caràcter personal

Administració electrònica

 • ca  dada de caràcter personal, n f
 • ca  dada personal, n f sin. compl.
 • es  dato de carácter personal, n m
 • es  dato personal, n m
 • fr  donée personnelle, n f
 • fr  donnée à caractère personnel, n f
 • en  personal datum, n

Administració electrònica

Definició
Cadascuna de les dades de caràcter numèric, alfabètic, gràfic, fotogràfic, acústic o de qualsevol altra mena que fan referència a una persona física identificada o identificable.

Nota

 • 1. Són dades de caràcter personal el nom, el número de document nacional d'identitat, l'adreça postal, l'adreça electrònica, el número de telèfon, o qualsevol informació referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual.
 • 2. Les dades de caràcter personal que, per la seva naturalesa, s'han de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament són dades especialment protegides.
dada especialment protegida dada especialment protegida

Administració electrònica

 • ca  dada especialment protegida, n f
 • es  dato especialmente protegido, n m

Administració electrònica

Definició
Dada de caràcter personal que, atesa la seva naturalesa, s'ha de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament per no posar en risc la persona interessada.

Nota

 • 1. Les dades especialment protegides només poden ser objecte de tractament amb el consentiment exprés i per escrit de l'afectat.
 • 2. Les dades especialment protegides són aquelles referents a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual, o també a la comissió d'infraccions penals o administratives.
dada personal dada personal

Administració electrònica

 • ca  dada de caràcter personal, n f
 • ca  dada personal, n f sin. compl.
 • es  dato de carácter personal, n m
 • es  dato personal, n m
 • fr  donée personnelle, n f
 • fr  donnée à caractère personnel, n f
 • en  personal datum, n

Administració electrònica

Definició
Cadascuna de les dades de caràcter numèric, alfabètic, gràfic, fotogràfic, acústic o de qualsevol altra mena que fan referència a una persona física identificada o identificable.

Nota

 • 1. Són dades de caràcter personal el nom, el número de document nacional d'identitat, l'adreça postal, l'adreça electrònica, el número de telèfon, o qualsevol informació referent a la ideologia, l'afiliació sindical, la religió, les creences, l'origen ètnic, la salut o la vida sexual.
 • 2. Les dades de caràcter personal que, per la seva naturalesa, s'han de protegir de manera reforçada quan se'n fa un tractament són dades especialment protegides.
data electrònica data electrònica

Administració electrònica

 • ca  data electrònica, n f
 • es  fecha electrónica, n f

Administració electrònica

Definició
Conjunt de dades en forma electrònica que s'usen com a mitjà per constatar el moment en què s'ha dut a terme una actuació sobre altres dades electròniques a les quals estan associades.
declaració d'interès social declaració d'interès social

Garantia patrimonial, Activitat administrativa

 • ca  declaració d'interès social, n f
 • es  declaración de interés social, n f

Garantia patrimonial, Activitat administrativa

Definició
Manifestació de la llei per la qual, de forma justificada, una finalitat es considera d'interès social amb l'efecte d'habilitar l'exercici de la potestat expropiatòria de l'Administració pública sobre els béns, drets i interessos que es considerin necessaris per a acomplir aquella finalitat.

Nota

 • La declaració d'interès social és un requisit previ a una expropiació forçosa.
declaració d'obra nova declaració d'obra nova

Urbanisme

 • ca  declaració d'obra nova, n f
 • es  declaración de obra nueva, n f

Urbanisme

Definició
Escriptura pública atorgada pel contractista, el promotor o el propietari d'un edifici de nova construcció, acabat o no, que conté la descripció de l'immoble, la qual es pot inscriure en el registre de la propietat.
declaració d'utilitat pública declaració d'utilitat pública

Activitat administrativa

 • ca  declaració d'utilitat pública, n f
 • es  declaración de utilidad pública, n f

Activitat administrativa

Definició
Manifestació mitjançant la qual l'administració pública competent reconeix que una entitat està constituïda per a assolir una finalitat d'interès públic, cosa que implica que pot gaudir d'una sèrie de drets, normalment de caràcter fiscal i econòmic, i que ha de complir una sèrie d'obligacions.
declaració d'utilitat pública declaració d'utilitat pública

Garantia patrimonial, Activitat administrativa

 • ca  declaració d'utilitat pública, n f
 • es  declaración de utilidad pública, n f

Garantia patrimonial, Activitat administrativa

Definició
Manifestació de la llei per la qual, de forma justificada, una finalitat es considera d'utilitat pública amb l'efecte d'habilitar l'exercici de la potestat expropiatòria de l'Administració pública sobre els béns, drets i interessos que es considerin necessaris per a acomplir aquella finalitat.

Nota

 • 1. La declaració d'utilitat pública és un requisit previ a una expropiació forçosa.
 • 2. La declaració d'utilitat pública es considera implícita si en un pla d'obres i serveis d'una administració pública territorial hi ha alguna afectació de béns immobles.
declaració de caducitat declaració de caducitat

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  declaració de caducitat, n f
 • es  declaración de caducidad, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Manifestació d'una administració pública de la caducitat d'un procediment administratiu.
declaració de lesivitat declaració de lesivitat

Procediment administratiu i acte administratiu, Control de l'Administració

 • ca  declaració de lesivitat, n f
 • es  declaración de lesividad, n f

Procediment administratiu i acte administratiu, Control de l'Administració

Definició
Manifestació que fa una administració pública que un acte administratiu favorable per a una persona interessada que és anul·lable és lesiu per a l'interès públic, amb la finalitat d'impugnar-lo davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Nota

 • Una declaració de lesivitat es pot fer en un termini de quatre anys des que s'ha dictat l'acte administratiu i exigeix l'audiència prèvia de totes les persones interessades.