Back to top

Diccionari de dret administratiu

Presentació
acte de replantejament acte de replantejament

Urbanisme

 • ca  acte de replantejament, n m
 • ca  acte de replanteig, n m sin. compl.
 • es  acto de replanteamiento, n m
 • es  acto de replanteo, n m

Urbanisme

Definició
Acte pel qual es reajusten les alineacions i rasants fixades pel planejament urbanístic per adaptar-les al resultat físic de l'execució de les obres d'urbanització bàsiques o a la realitat física i morfològica dels terrenys.
acte polític acte polític

Control de l'Administració

 • ca  acte de govern, n m
 • ca  acte polític, n m sin. compl.
 • es  acto de gobierno, n m
 • es  acto político, n m

Control de l'Administració

Definició
Acte dictat per un govern en l'exercici de les seves funcions de direcció política.

Nota

 • Un acte de govern només pot ser fiscalitzat pels tribunals en qüestions relatives a la protecció dels drets fonamentals, els elements reglats i la determinació de les indemnitzacions que escaiguin.
acte propi acte propi

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  acte propi, n m
 • es  acto propio, n m

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Acte jurídic de l'Administració pública que, d'acord amb el principi de bona fe i de confiança legítima, implica un deure de comportament que no pot contradir aquest acte i l'acceptació de les conseqüències jurídiques que se'n desprenen.
actes separables actes separables

Contractes de l'Administració

 • ca  actes separables, n m pl
 • es  actos separables, n m pl

Contractes de l'Administració

Definició
Conjunt d'actes de preparació i adjudicació dels contractes privats de les administracions públiques i dels contractes subjectes a regulació harmonitzada, inclosos els contractes subvencionats i els contractes de serveis el valor dels quals és igual o superior a un llindar determinat.

Nota

 • Els actes separables són impugnables per la via contenciosa administrativa.
activitat administrativa activitat administrativa

Procediment administratiu i acte administratiu

 • ca  activitat administrativa, n f
 • ca  actuació administrativa, n f sin. compl.
 • es  actividad administrativa, n f
 • es  actuación administrativa, n f

Procediment administratiu i acte administratiu

Definició
Conjunt d'accions o d'omissions amb rellevància jurídica que duen a terme les administracions públiques, la legalitat de les quals és susceptible de control jurisdiccional.
activitat arbitral activitat arbitral

Activitat administrativa

 • ca  activitat arbitral, n f
 • es  actividad arbitral, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix a decidir entre pretensions contràries de particulars sobre drets privats o administratius.
activitat d'inspecció activitat d'inspecció

Activitat administrativa

 • ca  activitat d'inspecció, n f
 • ca  funció inspectora, n f sin. compl.
 • ca  inspecció, n f sin. compl.
 • es  actividad de inspección, n f
 • es  función inspectora, n f
 • es  inspección, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix a vetllar per la legalitat vigent amb el control dels requisits exigibles per la normativa, mitjançant la comprovació, la verificació i la investigació directa dels fets, elements, activitats o altres circumstàncies.

Nota

 • Les administracions públiques de Catalunya poden exercir l'activitat d'inspecció directament o bé a través d'entitats col·laboradores degudament habilitades.
activitat d'ordenació activitat d'ordenació

Activitat administrativa

 • ca  activitat de policia, n f
 • ca  activitat d'ordenació, n f sin. compl.
 • ca  activitat de limitació, n f sin. compl.
 • es  actividad de limitación, n f
 • es  actividad de ordenación, n f
 • es  actividad de policía, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix a controlar i ordenar l'activitat dels particulars perquè s'ajusti a la legalitat i l'interès públic, i que es manifesta a través de mesures que poden limitar o restringir els drets i els interessos dels particulars.
activitat de control de riscos activitat de control de riscos

Activitat administrativa

 • ca  activitat de control de riscos, n f
 • es  actividad de control de riesgos, n f

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que té per objecte la prevenció o la reducció dels riscos produïts per l'ús de les noves tecnologies sobre els quals hi ha un marge d'incertesa.

Nota

 • L'activitat de control de riscos va més enllà de la fórmula tradicional de l'activitat de policia administrativa i hi té una rellevància particular la col·laboració amb subjectes privats.
activitat de foment activitat de foment

Activitat administrativa

 • ca  activitat de foment, n f
 • ca  foment, n m sin. compl.
 • es  actividad de fomento, n f
 • es  fomento, n m

Activitat administrativa

Definició
Activitat administrativa que consisteix a dirigir l'activitat dels particulars cap a finalitats d'interès públic mitjançant l'atorgament d'incentius, generalment ajuts econòmics.