Back to top

Terminologia notarial

Presentació
 • ca  legalització, n f
 • es  legalización
 • fr  légalisation

Definició
Certificació de l'autenticitat d'una signatura d'un notari feta pel degà del col·legi competent, necessària perquè el document faci fe a l'estranger.
legatari | legatària legatari | legatària

 • ca  legatari | legatària, n m, f
 • es  legatario
 • fr  légataire

Definició
Persona a favor de la qual s'ha fet un llegat.
legitimació de firma legitimació de firma

 • ca  legitimació de signatura, n f
 • ca  legitimació de firma, n f sin. compl.
 • es  legitimación de firma

Definició
Acte pel qual un notari dona fe de l'autenticitat d'una signatura.
legitimació de signatura legitimació de signatura

 • ca  legitimació de signatura, n f
 • ca  legitimació de firma, n f sin. compl.
 • es  legitimación de firma

Definició
Acte pel qual un notari dona fe de l'autenticitat d'una signatura.
legitimari | legitimària legitimari | legitimària

 • ca  legitimari | legitimària, n m, f
 • es  heredero forzoso
 • es  legitimario
 • fr  héritier réservataire

Definició
Persona o grup de persones que tenen dret a reclamar la llegítima pel fet d'ésser descendents o ascendents del causant.
 • ca  liquidació, n f
 • es  liquidación

Definició
Conjunt d'operacions que, un cop adoptat l'acord de dissolució d'una societat, tenen la finalitat de cobrar els deutes pendents, pagar els creditors socials, distribuir el patrimoni net resultant entre els socis proporcionalment a la seva participació en la societat, tot extingint la personalitat jurídica d'aquesta.
liquidador | liquidadora liquidador | liquidadora

 • ca  liquidador | liquidadora, n m, f
 • es  liquidador

Definició
Persona que s'encarrega d'efectuar les operacions pròpies de la liquidació d'una societat.
 • ca  arrendament financer, n m
 • ca  lísing, n m
 • es  arrendamiento financiero
 • es  leasing
 • fr  crédit-bail
 • fr  leasing
 • en  leasing

Definició
Combinació de l'arrendament amb l'opció de compra mitjançant la qual s'arrenda un bé, de manera que, un cop finalitzat el termini d'arrendament, l'arrendatari pot optar entre prorrogar el contracte, proveir-se d'un nou bé que substitueixi l'anterior, o adquirir-lo en propietat a un preu equivalent al valor residual.
 • ca  llegat, n m
 • es  legado
 • fr  legs

Definició
Disposició a títol particular per causa de mort que en testament o codicil fa el testador a favor d'una o diverses persones físiques o jurídiques.
 • ca  llegítima, n f
 • es  legítima
 • fr  réserve héréditaire

Definició
Dret d'obtenir un valor patrimonial en la successió d'un causant que, per ministeri de la llei, tenen alguns parents.

Nota

 • A Catalunya és la quarta part de l'actiu hereditari líquid i correspon als descendents i els pares del causant. A les Illes Balears oscil·la, en funció del nombre i la qualitat dels legitimaris, entre la quarta part i la meitat i correspon, a més dels descendents i pares, al cònjuge supervivent, que té dret a l'usdefruit de l'herència.