Back to top

Diccionari de locucions i expressions llatines de l’àmbit parlamentari

Parlament de Catalunya. Departament d’Assessorament Lingüístic

Presentació
 • la  ab initio, adv
 • ca  de bon antuvi, adv
 • ca  des del començament, adv
 • es  ab initio, adv
 • es  desde el inicio, adv
 • es  desde el principio, adv

Definició
Significat literal: Des de l'inici.

Nota

 • Expressió d'àmbit general.
  Exemple: Això ho hem dit ab initio, només començar la nostra intervenció.
 • la  ab intestato, adv
 • ca  abintestat, adv
 • ca  sense haver fet testament, adv
 • ca  sense testament, adv
 • es  ab intestato, adv
 • es  sin haber hecho testamento, adv
 • es  sin testamento, adv

Definició
Significat literal: Sense haver fet testament.

Nota

 • Expressió habitual del dret de successions. S'aplica a la normativa que regula la successió quan el causant no ha fet testament.
  Exemple: Si hi ha diversos fills o descendents hereus de l'hereu premort ab intestato, l'heretant en pot escollir un.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: El gran canvi que s'ha fet fa referència a la successió intestada en relació amb aquesta cinquena crida, que ha estat objecte de modificació en via de tràmit parlamentari, perquè, certament també, com ha explicat la consellera, naixia amb una distribució per terços i finalment, en aquesta tramitació parlamentària, les herències ab intestato que puguin rebre les administracions es repartiran en un 50%.
 • la  ad absurdum, adv
 • ca  a l'absurd, adv
 • ca  absurdament, adv
 • ca  fins a l'absurd, adv
 • es  absurdamente, adv
 • es  al absurdo, adv
 • es  hasta el absurdo, adv

Definició
Significat literal: Fins a l'absurd.

Nota

 • Exemple: El Consell Consultiu ens adverteix que per aquí es poden suprimir competències clares en benefici de l'Estat. Ad absurdum arribaríem a la situació que «supraterritori» ho és tot, i, per tant, fins i tot aquesta casa tindria poc sentit d'existir.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució. En aquest cas, s'empra especialment en l'expressió reductio ad absurdum, sofisma consistent a demostrar que una idea és certa perquè, si no ho fos, la idea contrària seria absurda, ridícula, il·lògica o evidentment falsa.
  Vegeu també reductio ad absurdum.
 • la  ad cautelam, adv
 • ca  com a prevenció, adv
 • ca  per prevenció, adv
 • ca  per prudència, adv
 • es  ad cautelam, adv
 • es  para cautela, adv
 • es  por prevención, adv
 • es  por prudencia, adv

Definició
Significat literal: Per cautela.

Nota

 • Expressió jurídica que fa referència a qualsevol recurs o clàusula introduïda en un text a fi de prevenir una interpretació diferent a la voluntat de qui atorga l'escrit.
  Exemple: Tenint en compte que la llei invocada només innova aquest aspecte però no desplaça la normativa general sobre funció publica que atribueix al conseller de Governació i Relacions Institucionals la competència per convocar els processos de selecció de funcionaris, ad cautelamtambé li va atribuir l'exercici de qualsevol altra competència que es pogués entendre reservada al Govern per la Llei 31/2002.
  També és possible l'ús adjectiu d'aquesta locució.
  Exemple: Una clàusula ad cautelam.
 • la  ad extra, adj
 • ca  extern -a, adj
 • es  externo -na, adj

Definició
Significat literal: A l'exterior, enfora.

Nota

 • Locució que es fa servir per a referir-se als efectes externs d'una norma, és a dir, els que afecten tercers aliens a l'ens que adopta la norma. Es complementa semànticament amb ad intra.
  Exemple: Aquest mecanisme d'impugnació no és viable, ja que de la jurisprudència constitucional es desprèn que els actes parlamentaris no normatius impugnables per aquesta via han de produir efectes jurídics ad extra concrets i reals.
 • la  ad hoc, adj
 • ca  ad hoc, adj
 • ca  creat -ada a aquest efecte, adj
 • ca  específic -a, adj
 • ca  singular, adj
 • es  ad hoc, adj
 • es  adecuado -da, adj
 • es  apropiado -da, adj
 • es  creado -da al efecto, adj
 • es  específico -da, adj
 • es  singular, adj

Definició
Significat literal: Per a això.

Nota

 • Expressió d'àmbit general, entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC. En llenguatge jurídic indica exclusivitat; per exemple, una norma ad hoc és una norma aprovada expressament per a ésser aplicada a una situació determinada.
  Exemple: El desplegament reglamentari donarà lloc a l'establiment de normes singulars i procediments d'informació específics en funció dels tipus de productes, de conformitat amb el que estableix la normativa ad hoc de la Unió Europea.
  També és possible l'ús adverbial d'aquesta locució.
  Exemple: Un càrrec creat ad hoc.
 • la  ad hominem, adv
 • ca  ad hominem [la], adv
 • ca  contra la seva persona, adv
 • es  ad hominem, adv
 • es  contra su persona, adv

Definició
Significat literal: A la persona o contra la persona.

Nota

 • Locució d'àmbit general, entrada com a llatinisme en el diccionari normatiu de l'IEC, que significa 'a propòsit per a una persona determinada' i que s'aplica a les paraules adreçades a algú concret o a l'argument contra algú. En l'àmbit de la filosofia, s'aplica a l'argument fundat en les opinions o els actes de la mateixa persona que hom combat o tracta de convèncer.
  Exemple: Posaré de manifest que no votem ad hominem, no votem en funció de qui presenta aquesta esmena, que és una cosa diferent a votar en funció, també, de quina autoritat té el grup que presenta l'esmena.
 • la  ad honorem, adv
 • ca  de manera honorària, adv
 • ca  sense retribució, adv
 • es  ad honorem, adv
 • es  de manera honoraria, adv
 • es  sin retribución, adv

Definició
Significat literal: Per a honor.

Nota

 • Locució emprada per a dir que alguna cosa es fa sense retribució, de manera honorària, només per l'honra de fer-la.
  Exemple: Els membres exerceixen llurs funcions per un període de quatre anys, i les duen a terme ad honorem.
 • la  ad interim, adj
 • ca  provisional, adj
 • ca  temporal, adj
 • es  ad interim, adj
 • es  provisional, adj
 • es  temporal, adj

Definició
Significat literal: Ínterim, en l'endemig.

Nota

 • Locució d'àmbit general, emprada per a indicar que alguna cosa és provisional. També s'aplica al període de temps durant el qual algú assumeix un càrrec en absència del titular.
  Exemple: Versió ad interim aprovada pels bisbes de Catalunya en espera de l'aprovació definitiva per la Santa Seu.
  Exemple: L'alt funcionari de l'Organització que actuï en nom del secretari general, per absència o impediment d'aquest, gaudeix del mateix estatut que el secretari general i té la mateixa consideració que els encarregats de negocis ad interim de les missions diplomàtiques acreditades.
  També és possible l'ús adverbial d'aquesta locució.
  Exemple: Ha assumit la direcció del departament ad interim.
  Exemple: Continua ad interim en el càrrec fins a les eleccions.
 • la  ad intra, adj
 • ca  intern -a, adj
 • es  interno -na, adj

Definició
Significat literal: A l'interior.

Nota

 • Locució que es fa servir per a referir-se als efectes interns d'una norma, és a dir, els que afecten el personal o l'organització interna de l'ens que adopta la norma. Es complementa semànticament amb ad extra.
  Exemple: Les disposicions addicionals primera i segona del Decret llei són normes ad intra que tenen com a destinatària l'Administració de la Generalitat i que determinen com es comptabilitzarà en el pressupost d'aquesta darrera i en quines condicions l'ingrés patrimonial que derivi de l'esmentat pagament.