Back to top

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
absència absència

Organització i funcionament

 • ca  absència, n f
 • oc  abséncia, n f
 • es  ausencia, n f
 • fr  absence, n f
 • en  absence, n

Organització i funcionament

Definició
Fet que un membre del Parlament no assisteixi a una reunió d'un òrgan parlamentari a la qual ha estat convocat.

Nota

 • 1. El Reglament del Parlament regula els casos d'absència en què els diputats poden delegar el vot. També regula específicament els casos d'absència i de substitució del president del Parlament, i dels altres membres de la Mesa del Parlament i de les meses de les comissions.
 • 2. Si una absència provoca un empat en una votació d'una mesa, es recorre al vot de qualitat del president.
 • 3. La Mesa del Parlament pot ordenar que es publiquin les absències injustificades dels diputats a les sessions.
absentisme parlamentari absentisme parlamentari

Organització i funcionament

 • ca  absentisme parlamentari, n m
 • oc  absentisme parlamentari, n m
 • es  absentismo parlamentario, n m
 • es  ausentismo parlamentario, n m
 • fr  absentéisme parlementaire, n m
 • en  parliamentary absenteeism, n

Organització i funcionament

Definició
Manca reiterada d'assistència sense justificació suficient o sense l'autorització necessària d'un diputat a les sessions del Ple del Parlament o d'una comissió parlamentària a què està convocat.

Nota

 • L'absentisme parlamentari pot ser sancionat amb la suspensió dels drets econòmics durant un mes com a màxim.
abstenció abstenció

Organització i funcionament

 • ca  abstenció, n f
 • oc  abstencion, n f
 • es  abstención, n f
 • fr  abstention, n f
 • en  abstention, n
 • SC  https://youtu.be/wkAx3wXJViY

Organització i funcionament

Definició
Opció de vot d'un diputat de no manifestar-se ni a favor ni en contra en la votació d'una iniciativa parlamentària.

Nota

 • 1. Les abstencions no es compten per al quòrum d'aprovació.
 • 2. En una votació a mà alçada les abstencions s'expressen en darrer lloc.
acció exterior del Parlament acció exterior del Parlament

Organització i funcionament, Relació amb altres institucions

 • ca  acció exterior del Parlament, n f
 • oc  accion exteriora deth Parlament, n f
 • es  acción exterior del Parlamento, n f
 • fr  action extérieure du Parlement, n f
 • en  external action of the Parliament, n

Organització i funcionament, Relació amb altres institucions

Definició
Conjunt de polítiques, actuacions, activitats i iniciatives que duu a terme el Parlament amb vista a la projecció exterior de Catalunya.

Nota

 • En el marc de l'acció exterior i en exercici de les seves funcions, el Parlament participa en organitzacions, organismes i conferències internacionals de cooperació interparlamentària, manté relacions bilaterals i estableix convenis amb altres parlaments, entre altres, per promoure Catalunya a l'exterior i dur a terme polítiques relatives a qualsevol aspecte en què tingui competència o interès, com ara la solidaritat, la cooperació o el medi ambient.
acció política i de govern acció política i de govern

Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern, Relació amb altres institucions

 • ca  acció política i de govern, n f
 • oc  accion politica e de govèrn, n f
 • es  acción política y de gobierno, n f
 • fr  action politique et gouvernementale, n f
 • en  political and governmental action, n

Funcions d'impuls i de control de l'acció de govern, Relació amb altres institucions

Definició
Conjunt d'actuacions que duu a terme el Govern per a executar el seu programa polític i dirigir l'Administració de la Generalitat.

Nota

 • Són funcions del Parlament, entre altres, impulsar i controlar l'acció política i de govern per mitjà de mocions i resolucions, i també de mocions de censura, interpel·lacions, preguntes, debats generals, sol·licituds de compareixença i validació de decrets llei.
acord de la Mesa del Parlament acord de la Mesa del Parlament

Organització i funcionament

 • ca  acord de la Mesa del Parlament, n m
 • oc  acòrd dera Mèsa deth Parlament, n m
 • es  acuerdo de la Mesa del Parlamento, n m
 • fr  décision du Bureau du Parlement, n f
 • en  Agreement of the Presiding Board of the Parliament, n

Organització i funcionament

Definició
Decisió que adopta la Mesa del Parlament en una reunió.

Nota

 • 1. Els acords de la Mesa del Parlament es refereixen, entre altres, a les tramitacions parlamentàries en cas de dubte, a l'organització del treball parlamentari, a l'execució del pressupost i a l'admissió i la tramitació dels documents parlamentaris.
 • 2. Els acords de la Mesa del Parlament es publiquen en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i en el web del Parlament.
 • 3. Vegeu també "petició de reconsideració".
acord del Govern acord del Govern

Relació amb altres institucions

 • ca  acord del Govern, n m
 • oc  acòrd deth Govèrn, n m
 • es  acuerdo del Gobierno, n m
 • fr  décision du Gouvernement, n f
 • en  Government Agreement, n

Relació amb altres institucions

Definició
Decisió del Govern de Catalunya que no adopta la forma de decret legislatiu, de decret llei ni de decret.

Nota

 • Els acords del Govern es publiquen en el Portal de la Transparència del Govern i, si escau, també en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
acta de diputat acta de diputat

Organització i funcionament

 • ca  credencial de diputat, n f
 • ca  acta de diputat, n f sin. compl.
 • oc  credenciau de deputat, n f
 • es  acta de parlamentario, n f
 • es  credencial de diputado, n f
 • fr  pouvoirs de député, n m pl
 • en  credential of a Member of Parliament, n
 • SC  https://youtu.be/Paa4pyQ7AQ8

Organització i funcionament

Definició
Document oficial que acredita la condició de diputat, expedit per l'Administració electoral.

Nota

 • 1. Un diputat electe ha de presentar la credencial de diputat al Registre General del Parlament.
 • 2. En la pràctica parlamentària, la denominació acta de diputat es fa servir per a designar la condició de diputat.
acta de sessió acta de sessió

Organització i funcionament

 • ca  acta de sessió, n f
 • oc  acta de session, n f
 • es  acta de sesión, n f
 • fr  procès-verbal de séance, n m
 • en  minutes, n pl
 • en  minutes of meeting, n pl

Organització i funcionament

Definició
Document que conté la relació de les persones que han intervingut en una sessió parlamentària, els acords que s'hi han adoptat, el sentit del vot de cada grup parlamentari i, si és el cas, el dels diputats que han votat en un sentit diferent al del seu grup.

Nota

 • 1. S'aixeca acta de sessió en les sessions de la Mesa del Parlament, de la Junta de Portaveus, del Ple del Parlament, de les comissions parlamentàries i de la Diputació Permanent.
 • 2. Els secretaris de la Mesa del Parlament supervisen i autoritzen, amb el vistiplau del president, les actes de sessió dels plens, de les reunions de la Mesa del Parlament i de la Junta de Portaveus. El secretari de mesa d'una comissió signa les actes de sessió de les comissions. Les actes de sessió són a disposició dels diputats a la Secretaria General del Parlament.
Administració parlamentària Administració parlamentària

Organització i funcionament

 • ca  Administració parlamentària, n f
 • oc  Administracion parlamentària, n f
 • es  Administración parlamentaria, n f
 • fr  administration parlementaire, n f
 • en  Parliamentary Administration, n

Organització i funcionament

Definició
Organització establerta al servei dels òrgans parlamentaris perquè puguin exercir les funcions que l'Estatut i les lleis atribueixen al Parlament, formada per diverses unitats administratives.

Nota

 • 1. L'Administració parlamentària és integrada pels lletrats, els centres gestors, els serveis d'assessorament, l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria i oficines especialitzades. La Secretaria General n'és l'òrgan superior.
 • 2. Vegeu també "Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya".