Back to top

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
 • ca  iniciativa legislativa popular, n f
 • ca  iniciativa popular, n f sin. compl.
 • ca  ILP, n f sigla
 • oc  iniciativa legislativa populara, n f
 • oc  iniciativa populara, n f
 • oc  ILP, n f sigla
 • es  iniciativa legislativa popular, n f
 • es  iniciativa popular, n f
 • es  ILP, n f sigla
 • fr  initiative législative populaire, n f
 • en  popular legislative initiative, n

Funció legislativa

Definició
Proposició de llei presentada al Parlament de Catalunya pels ciutadans en virtut de la potestat legislativa que tenen.

Nota

 • La presentació d'una iniciativa legislativa popular requereix el suport d'un mínim de cinquanta mil signatures de persones més grans de setze anys que tenen la condició política de catalans.
immunitat parlamentària immunitat parlamentària

Organització i funcionament

 • ca  immunitat parlamentària, n f
 • oc  immunitat parlamentària, n f
 • es  inmunidad parlamentaria, n f
 • fr  inviolabilité parlementaire, n f
 • en  freedom from arrest, n

Organització i funcionament

Definició
Prerrogativa parlamentària que té per objecte protegir un diputat del Parlament davant les actuacions que puguin restringir-ne la llibertat per motius polítics.

Nota

 • 1. En virtut de la immunitat parlamentària, un diputat no pot ser detingut o retingut, excepte en el cas de flagrant delicte.
 • 2. En els estats democràtics la immunitat parlamentària implica també que un parlamentari no pot ser inculpat ni processat sense l'autorització de la cambra de la qual és membre, però en el cas del Parlament de Catalunya, com en els altres parlaments autonòmics, la immunitat parlamentària és limitada, perquè l'autoritat judicial no ha de demanar el permís de la cambra a l'hora de jutjar algun dels seus membres.
 • 3. Vegeu també "aforament" i "inviolabilitat parlamentària".
incompatibilitat d'un diputat incompatibilitat d'un diputat

Organització i funcionament

 • ca  incompatibilitat d'un diputat, n f
 • oc  incompatibilitat d'un deputat, n f
 • es  incompatibilidad de un diputado, n f
 • fr  incompatibilité avec le mandat de député, n f
 • en  incompatibility of a Member of Parliament, n

Organització i funcionament

Definició
Impossibilitat que té un diputat, establerta per llei, d'exercir alhora les funcions de diputat i d'altres càrrecs públics.

Nota

 • La incompatibilitat d'un diputat és dictaminada per la Comissió de l'Estatut dels Diputats i aprovada pel Ple del Parlament, després d'haver estudiat la declaració d'activitats i béns presentada pel diputat.
informació pública informació pública

Organització i funcionament

 • ca  informació pública, n f
 • oc  informacion publica, n f
 • es  información pública, n f
 • fr  information publique, n f
 • en  public information, n

Organització i funcionament

Definició
Informació de què disposen les administracions públiques com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren altres subjectes, en qualsevol format o suport.

Nota

 • 1. És informació pública, per exemple, la relativa als contractes adjudicats d'obres públiques, de gestió de serveis públics, de compra de tota mena de productes, de consultoria i altres serveis, i també les subvencions concedides per l'Administració i les empreses públiques, la selecció dels treballadors públics o les retribucions i dietes dels alts càrrecs.
 • 2. La informació pública parlamentària comprèn la documentació generada pel Parlament i la que aquest té com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions, la documentació relativa a l'activitat dels òrgans parlamentaris i la documentació administrativa dels serveis que integren l'Administració parlamentària. L'accés es garanteix per mitjà del Portal de la Transparència del Parlament.
 • 3. Vegeu també "dret d'accés a la informació pública".
informe de fiscalització informe de fiscalització

Relació amb altres institucions, Funció interventora

 • ca  informe de fiscalització, n m
 • oc  informe de fiscalizacion, n m
 • es  informe de fiscalización, n m
 • fr  rapport d'audit, n m
 • en  audit report, n

Relació amb altres institucions, Funció interventora

Definició
Informe que presenta al Parlament la Sindicatura de Comptes en què verifica l'activitat economicofinancera del sector públic de Catalunya, d'acord amb les tècniques i els procediments d'auditoria pública.

Nota

 • 1. Un informe de fiscalització sol contenir observacions i recomanacions derivades de la fiscalització mateixa, i també la detecció d'actuacions perseguibles administrativament o judicialment.
 • 2. L'informe de fiscalització es debat en la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
informe de la ponència informe de la ponència

Funció legislativa

 • ca  informe de la ponència, n m
 • oc  informe dera ponéncia, n m
 • es  informe de la ponencia, n m
 • fr  rapport du comité législatif, n m
 • en  legislative subcommittee report, n

Funció legislativa

Definició
Document que aprova la ponència d'una comissió legislativa en el procediment legislatiu i que és integrat pel text del projecte de llei o la proposició de llei, les esmenes recomanades i les propostes de tècnica legislativa i d'adequació al llenguatge legislatiu.

Nota

 • 1. Un informe de la ponència pot recomanar a la comissió legislativa l'adopció de determinades esmenes presentades pels diputats, transaccions entre les esmenes i la proposta legislativa, i també esmenes tècniques, de tècnica legislativa i d'adequació als usos formals i lingüístics, que proposen els serveis jurídics i els serveis d'assessorament lingüístic del Parlament. L'informe de la ponència pot incloure també un predictamen.
 • 2. A partir de l'informe de la ponència la comissió legislativa elabora i aprova el dictamen de la comissió, que ha de ser debatut al Ple del Parlament.
informe del Síndic de Greuges informe del Síndic de Greuges

Relació amb altres institucions

 • ca  informe del Síndic de Greuges, n m
 • oc  informe deth Sindic de Grèuges, n m
 • es  informe del Defensor del Pueblo, n m
 • fr  rapport du Médiateur, n m
 • en  report of the Ombudsman, n

Relació amb altres institucions

Definició
Document que cada any el Síndic de Greuges presenta al Parlament sobre les actuacions de la institució.

Nota

 • 1. L'informe del Síndic de Greuges conté, entre altres informacions, les queixes i consultes formulades, les actuacions d'ofici, els procediments d'investigació, les conciliacions o mediacions i les sol·licituds de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.
 • 2. L'informe del Síndic de Greuges s'ha de presentar al Parlament en el termini de trenta dies a comptar de l'inici del segon període de sessions. L'informe se sotmet a debat del Ple del Parlament o de la comissió del Síndic de Greuges, amb la intervenció del síndic de greuges, i es publica en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
informe tècnic informe tècnic

Organització i funcionament, Funció legislativa, Tècnica legislativa

 • ca  informe tècnic, n m
 • oc  informe tecnic, n m
 • es  informe técnico, n m
 • fr  rapport technique, n m
 • en  technical report, n

Organització i funcionament, Funció legislativa, Tècnica legislativa

Definició
Document que expressa una opinió autoritzada o un consell de natura tècnica dels serveis d'assessorament del Parlament adreçat a un òrgan de la cambra durant els treballs parlamentaris.

Nota

 • Són informes tècnics, entre altres, els informes jurídics, els informes lingüístics i els informes jurilingüístics que elaboren els lletrats i els assessors lingüístics en l'assessorament dels òrgans parlamentaris.
iniciativa legislativa iniciativa legislativa

Funció legislativa

 • ca  iniciativa legislativa, n f
 • ca  proposta legislativa, n f
 • oc  iniciativa legislativa, n f
 • oc  propòsta legislativa, n f
 • es  propuesta legislativa, n f
 • fr  initiative législative, n f
 • fr  proposition législative, n f
 • en  legislative initiative, n
 • en  legislative proposal, n
 • SC  https://youtu.be/MBCMSB0c0pc

Funció legislativa

Definició
Document que conté una proposta de futur text legislatiu que ha de tramitar el Parlament de Catalunya.

Nota

 • Les iniciatives legislatives que es presenten al Parlament poden ser projectes de llei, si provenen del Govern, o proposicions de llei, si provenen d'un grup parlamentari, dels diputats, d'un ens supramunicipal o dels ciutadans.
iniciativa legislativa iniciativa legislativa

Funció legislativa

 • ca  iniciativa legislativa, n f
 • oc  iniciativa legislativa, n f
 • es  iniciativa legislativa, n f
 • fr  initiative législative, n f
 • en  legislative initiative, n
 • SC  https://youtu.be/uRBQ7q4mf2U

Funció legislativa

Definició
Potestat que tenen el Govern, un grup parlamentari o els diputats d'iniciar el procediment per a aprovar una llei o una norma amb rang de llei.

Nota

 • La iniciativa legislativa també pot ser exercida pels ciutadans, per mitjà de la iniciativa legislativa popular, o per un consell comarcal o un ens supramunicipal, d'acord amb el que estableix l'Estatut.