Back to top

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
majoria absoluta majoria absoluta

Organització i funcionament

 • ca  majoria absoluta, n f
 • oc  majoria absoluta, n f
 • es  mayoría absoluta, n f
 • fr  majorité absolue, n f
 • en  absolute majority, n
 • SC  https://youtu.be/bH8V6jA2diY

Organització i funcionament

Definició
Majoria qualificada que estableix un quòrum d'aprovació de la meitat més un de vots a favor amb relació al nombre de diputats de què es compon una cambra.

Nota

 • Al Parlament de Catalunya la majoria absoluta s'aconsegueix actualment amb un mínim de seixanta-vuit diputats. Per al còmput es té en compte el nombre total de membres de la cambra; per tant, també els diputats que no han assistit a la votació.
majoria qualificada majoria qualificada

Organització i funcionament

 • ca  majoria qualificada, n f
 • oc  majoria qualificada, n f
 • es  mayoría cualificada, n f
 • fr  majorité qualifiée, n f
 • en  qualified majority, n
 • SC  https://youtu.be/zYkXXJtgtHw

Organització i funcionament

Definició
Majoria de vots superior a la majoria simple que s'exigeix per a adoptar determinats acords.

Nota

 • 1. La majoria qualificada té caràcter excepcional, per la qual cosa els casos en què és requerida s'estableixen expressament.
 • 2. La manera més habitual d'establir una majoria qualificada és determinar un percentatge mínim de vots afirmatius. La majoria absoluta és un tipus de majoria qualificada.
 • 3. Vegeu també "majoria reforçada".
majoria reforçada majoria reforçada

Organització i funcionament

 • ca  majoria reforçada, n f
 • oc  majoria reforçada, n f
 • es  mayoría reforzada, n f
 • fr  majorité renforcée, n f
 • en  reinforced majority, n

Organització i funcionament

Definició
Majoria qualificada que estableix un quòrum d'aprovació de dues terceres parts o de tres cinquenes parts.

Nota

 • L'Estatut d'autonomia exigeix una majoria reforçada per a aprovar unes lleis determinades, com ara la llei del règim electoral, i per a elegir els membres d'alguns organismes estatutaris.
majoria simple majoria simple

Organització i funcionament

 • ca  majoria simple, n f
 • oc  majoria simpla, n f
 • es  mayoría simple, n f
 • fr  majorité relative, n f
 • fr  majorité simple, n f
 • en  simple majority, n
 • SC  https://youtu.be/ZNyelQiKplQ

Organització i funcionament

Definició
Majoria que s'assoleix amb un nombre més gran de vots a favor que de vots en contra del total de vots emesos pels diputats.

Nota

 • La majoria simple és el sistema generalment adoptat per a la presa de decisions. No s'hi compten les abstencions, els vots en blanc ni els vots nuls.
mandat parlamentari mandat parlamentari

Organització i funcionament

 • ca  mandat parlamentari, n m
 • oc  manament parlamentari, n m
 • es  mandato parlamentario, n m
 • fr  mandat parlementaire, n m
 • en  Member of Parliament's office, n
 • en  parliamentary term, n
 • SC  https://youtu.be/J_Zk_D98VLc

Organització i funcionament

Definició
Exercici de la funció representativa que correspon als diputats.

Nota

 • 1. La durada del mandat parlamentari coincideix amb la de la legislatura. En el cas dels membres de la Diputació Permanent, el mandat parlamentari es prorroga fins a la constitució del nou Parlament.
 • 2. Vegeu també "diputat | diputada" i "legislatura".
membre del Govern membre del Govern

Relació amb altres institucions

 • ca  membre del Govern, n m, f
 • oc  membre deth Govèrn, n m, f
 • es  miembro del Gobierno, n m, f
 • fr  membre du Gouvernement, n m, f
 • en  Member of the Government, n

Relació amb altres institucions

Definició
Persona que forma part del Govern de la Generalitat amb el càrrec de president, vicepresident, conseller primer o conseller, d'acord amb l'Estatut i les lleis.

Nota

 • 1. Els membres del Govern que també són diputats no poden ser membres de la Diputació Permanent.
 • 2. Els membres del Govern tenen escons reservats al banc del Govern, al Saló de Sessions del Parlament.
 • 3. Els membres del Govern tenen dret a un tractament institucional preferent. Els consellers reben el tractament protocol·lari d'honorable.
membre del Parlament membre del Parlament

Organització i funcionament

 • ca  diputat | diputada, n m, f
 • ca  membre del Parlament, n m, f
 • ca  parlamentari | parlamentària, n m, f
 • oc  deputat | deputada, n m, f
 • oc  membre deth Parlament, n m, f
 • oc  parlamentari | parlamentària, n m, f
 • es  diputado | diputada, n m, f
 • es  miembro del Parlamento, n m, f
 • es  parlamentario | parlamentaria, n m, f
 • fr  député | députée, n m, f
 • fr  membre du Parlement, n m, f
 • fr  parlementaire, n m, f
 • en  Elected Representative, n
 • en  Member of Parliament, n
 • en  parliamentarian, n
 • SC  https://youtu.be/Dd1RErBX8rg

Organització i funcionament

Definició
Persona elegida pels ciutadans perquè els representi en el Parlament.

Nota

 • 1. Per accedir a la plena condició de diputat un diputat electe ha d'haver presentat la credencial de diputat al Registre General del Parlament i la declaració d'activitats i béns. Un cop adquirida la plena condició de diputat, la Comissió de l'Estatut dels Diputats emet un dictamen de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats. Un diputat exerceix les seves funcions mentre dura la legislatura per a la qual ha estat elegit.
 • 2. Els diputats tenen la potestat d'exercir la iniciativa legislativa i gaudeixen d'inviolabilitat pels vots emesos. Cada diputat té el deure de pertànyer a una comissió parlamentària, com a mínim. Si un diputat és membre del Govern, no pot ser membre de la Diputació Permanent.
 • 3. Un diputat té dret a una assignació fixa amb càrrec al pressupost del Parlament per l'exercici de les seves funcions. Els drets econòmics que té reconeguts un diputat s'acrediten fins a la constitució d'una nova legislatura.
 • 4. Un diputat pot ser suspès dels seus drets i deures parlamentaris, per acord del Ple del Parlament, després d'un dictamen motivat de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, i també pot ser exclòs temporalment de l'exercici de la funció parlamentària, en els casos establerts pel Reglament del Parlament.
 • 5. Un diputat té dret a un tractament institucional preferent i rep el tractament protocol·lari d'il·lustre.
memòria preliminar memòria preliminar

Funció legislativa, Relació amb altres institucions

 • ca  memòria preliminar, n f
 • oc  memòria preliminara, n f
 • es  memoria preliminar, n f
 • fr  rapport préliminaire, n m
 • en  preliminary report, n

Funció legislativa, Relació amb altres institucions

Definició
Informe del Govern, anterior a la preparació d'un avantprojecte de llei, que té la finalitat de descriure la necessitat de redactar una norma i l'abast que tindrà, el qual consta després en els antecedents legislatius del projecte de llei que s'envia al Parlament.

Nota

 • Una memòria preliminar consta d'una anàlisi dels problemes que es pretenen resoldre, els objectius, les possibles solucions alternatives, l'oportunitat i, si escau, la recomanació d'una consulta pública prèvia a l'elaboració de la norma.
Mesa Ampliada Mesa Ampliada

Organització i funcionament

 • ca  Mesa Ampliada, n f
 • oc  Mèsa Ampliada, n f
 • es  Mesa Ampliada, n f
 • fr  Bureau élargi du Parlement, n m
 • en  Enlarged Presiding Board of the Parliament, n
 • en  Extended Bureau of the Parliament, n

Organització i funcionament

Definició
Òrgan integrat pels membres de la Mesa del Parlament més un diputat de cadascun dels grups parlamentaris que no hi tenen representació.

Nota

 • La Mesa Ampliada exerceix determinades funcions relatives al pressupost i al règim interior del Parlament i determina les subvencions que s'assignen a cada grup parlamentari. Les decisions de la Mesa Ampliada es prenen per vot ponderat.
Mesa d'Edat Mesa d'Edat

Organització i funcionament

 • ca  Mesa d'Edat, n f
 • oc  Mèsa d'Edat, n f
 • es  Mesa de Edad, n f
 • fr  Bureau d'âge du Parlement, n m
 • en  Interim Bureau of the Parliament, n
 • en  Interim Presiding Board of the Parliament, n

Organització i funcionament

Definició
Òrgan provisional format pel diputat de més edat i els dos diputats més joves del Parlament, el qual n'obre oficialment la sessió constitutiva i dirigeix les votacions per a elegir els membres de la Mesa del Parlament.

Nota

 • Presideix la Mesa d'Edat el diputat de més edat, o president d'edat, que és assistit dels dos diputats més joves, que actuen com a secretaris.