Back to top

Diccionari de l'activitat parlamentària

Presentació
paritat de gènere paritat de gènere

Organització i funcionament

 • ca  paritat de gènere, n f
 • oc  paritat de genre, n f
 • es  paridad de género, n f
 • fr  parité de genre, n f
 • en  gender equality, n
 • en  gender parity, n

Organització i funcionament

Definició
Presència equilibrada de dones i homes entre els membres dels òrgans parlamentaris.
paritat de vots paritat de vots

Organització i funcionament

 • ca  empat, n m
 • ca  paritat de vots, n f
 • oc  empat, n m
 • oc  paritat de vòts, n f
 • es  empate, n m
 • es  paridad de votos, n f
 • fr  égalité des voix, n f
 • fr  partage égal des voix, n m
 • en  draw, n
 • en  equality of votes, n
 • en  tied vote, n
 • SC  https://youtu.be/0y-NXuprUao
 • SC  https://youtu.be/5-xfpKmbmJE

Organització i funcionament

Definició
Igualtat de vots a favor i en contra en el resultat d'una votació.

Nota

 • 1. Un empat en la votació d'una proposta en un ple es dirimeix amb una segona votació. Si l'empat persisteix, la votació se suspèn durant un temps i s'ha de tornar a repetir. Si hi ha empat a la tercera votació, es considera rebutjat el que s'ha votat.
 • 2. En el treball d'una comissió parlamentària, l'empat es dirimeix ponderant el nombre de vots que té cada grup parlamentari en el Ple del Parlament.
 • 3. En cas d'empat en l'elecció del president del Parlament, s'ha de repetir l'elecció. Si persisteix l'empat després de quatre votacions, es considera elegit el candidat del grup parlamentari amb més diputats.
 • 4. Vegeu també "vot de qualitat".
parlament parlament

Organització i funcionament

 • ca  parlament, n m
 • oc  parlament, n m
 • es  parlamento, n m
 • fr  parlement, n m
 • en  parliament, n
 • SC  https://youtu.be/j6n0bm4JQ9g

Organització i funcionament

Definició
Òrgan que representa el poble d'un estat o una entitat subestatal, al qual correspon el poder legislatiu i l'exercici de la funció de control del Govern.
Parlament de Catalunya Parlament de Catalunya

Organització i funcionament

 • ca  Parlament de Catalunya, n m
 • oc  Parlament de Catalonha, n m
 • es  Parlamento de Cataluña, n m
 • fr  Parlement de Catalogne, n m
 • en  Parliament of Catalonia, n

Organització i funcionament

Definició
Institució que representa el poble de Catalunya, la qual exerceix la funció legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l'acció política i de govern.

Nota

 • 1. El Parlament de Catalunya, que és inviolable, és la primera institució de Catalunya i un dels òrgans que integra la Generalitat, juntament amb la presidència de la Generalitat, el Govern i les altres institucions que determina l'Estatut d'autonomia. El Parlament de Catalunya representa el poder legislatiu (per això també se l'anomena el legislatiu).
 • 2. El Parlament de Catalunya es compon d'un mínim de cent diputats i un màxim de cent cinquanta. Actualment, el componen cent trenta-cinc diputats, elegits per a un termini de quatre anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.
 • 3. El Parlament de Catalunya té la seu al Palau del Parlament, a la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya.
Parlament Obert Parlament Obert

Organització i funcionament

 • ca  Parlament Obert, n m
 • oc  Parlament Dubèrt, n m
 • es  Parlamento Abierto, n m
 • fr  Parlement ouvert, n m
 • en  Open Parliament, n

Organització i funcionament

Definició
Instrument de participació concebut perquè els ciutadans, les entitats, les organitzacions i els grups socials participin i col·laborin en la tramitació dels projectes de llei, les proposicions de llei i les iniciatives parlamentàries en general, principalment per mitjà del Portal de la Transparència i altres formats electrònics.
parlamentari | parlamentària parlamentari | parlamentària

Organització i funcionament

 • ca  diputat | diputada, n m, f
 • ca  membre del Parlament, n m, f
 • ca  parlamentari | parlamentària, n m, f
 • oc  deputat | deputada, n m, f
 • oc  membre deth Parlament, n m, f
 • oc  parlamentari | parlamentària, n m, f
 • es  diputado | diputada, n m, f
 • es  miembro del Parlamento, n m, f
 • es  parlamentario | parlamentaria, n m, f
 • fr  député | députée, n m, f
 • fr  membre du Parlement, n m, f
 • fr  parlementaire, n m, f
 • en  Elected Representative, n
 • en  Member of Parliament, n
 • en  parliamentarian, n
 • SC  https://youtu.be/Dd1RErBX8rg

Organització i funcionament

Definició
Persona elegida pels ciutadans perquè els representi en el Parlament.

Nota

 • 1. Per accedir a la plena condició de diputat un diputat electe ha d'haver presentat la credencial de diputat al Registre General del Parlament i la declaració d'activitats i béns. Un cop adquirida la plena condició de diputat, la Comissió de l'Estatut dels Diputats emet un dictamen de compatibilitat o incompatibilitat dels diputats. Un diputat exerceix les seves funcions mentre dura la legislatura per a la qual ha estat elegit.
 • 2. Els diputats tenen la potestat d'exercir la iniciativa legislativa i gaudeixen d'inviolabilitat pels vots emesos. Cada diputat té el deure de pertànyer a una comissió parlamentària, com a mínim. Si un diputat és membre del Govern, no pot ser membre de la Diputació Permanent.
 • 3. Un diputat té dret a una assignació fixa amb càrrec al pressupost del Parlament per l'exercici de les seves funcions. Els drets econòmics que té reconeguts un diputat s'acrediten fins a la constitució d'una nova legislatura.
 • 4. Un diputat pot ser suspès dels seus drets i deures parlamentaris, per acord del Ple del Parlament, després d'un dictamen motivat de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, i també pot ser exclòs temporalment de l'exercici de la funció parlamentària, en els casos establerts pel Reglament del Parlament.
 • 5. Un diputat té dret a un tractament institucional preferent i rep el tractament protocol·lari d'il·lustre.
partida pressupostària partida pressupostària

Funció legislativa, Funció interventora

 • ca  partida pressupostària, n f
 • oc  partida pressupostària, n f
 • es  partida presupuestaria, n f
 • fr  poste budgétaire, n m
 • en  budget line, n

Funció legislativa, Funció interventora

Definició
Unitat bàsica d'assignació i gestió dels ingressos i les despeses d'un pressupost.

Nota

 • 1. En l'execució del pressupost de la Generalitat, si sorgeixen necessitats que no hi són expressament recollides, es poden habilitar crèdits mitjançant la creació de les partides pressupostàries que siguin pertinents.
 • 2. Vegeu també "llei de pressupostos".
període de sessions període de sessions

Organització i funcionament

 • ca  període de sessions, n m
 • oc  periòde de sessions, n m
 • es  período de sesiones, n m
 • fr  session, n f
 • en  period of sessions, n
 • en  session period, n
 • SC  https://youtu.be/4aXuD7_9Oo8

Organització i funcionament

Definició
Lapse de temps en què es tenen les sessions ordinàries dels òrgans del Parlament.

Nota

 • Al Parlament de Catalunya hi ha dos períodes de sessions anuals: el primer és del 16 d'agost al 31 de desembre i el segon, del 15 de gener al 31 de juliol.
període entre legislatures període entre legislatures

Organització i funcionament

 • ca  període entre legislatures, n m
 • oc  periòde entre legislatures, n m
 • es  período entre legislaturas, n m
 • fr  période entre deux législatures, n f
 • en  period between legislative terms, n
 • en  prorogation, n

Organització i funcionament

Definició
Lapse de temps durant el qual l'activitat parlamentària queda suspesa per dissolució de la legislatura o per finiment de la legislatura.

Nota

 • En un període entre legislatures actua la Diputació Permanent.
període entre sessions període entre sessions

Organització i funcionament

 • ca  període entre sessions, n m
 • oc  periòde entre sessions, n m
 • es  período entre sesiones, n m
 • fr  intersession, n f
 • en  intersessional period, n
 • en  period between sessions, n

Organització i funcionament

Definició
Lapse de temps entre dos períodes de sessions, durant el qual se suspèn l'activitat ordinària del Parlament.

Nota

 • 1. En un període entre sessions actua la Diputació Permanent i s'aturen els còmputs de terminis establerts pel Reglament del Parlament.
 • 2. Cada any hi ha dos períodes entre sessions, de l'1 al 14 de gener i de l'1 al 15 d'agost.