Back to top

Apunts

Fila de cadires
24.02.2016

Vis-a-vis

Un dels drets de les persones internes en un centre penitenciari és poder comunicar-se amb l’exterior i rebre visites de la família i altres persones properes.

More
Museu Nacional d'Art de Catalunya
18.02.2016

Patrimoni cultural o patrimoni històric

El patrimoni cultural és el conjunt de tots els béns mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura amb valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic, i dels béns immaterials integrants de la cultura popula

More
mortis causa tantumdem [la]
13.01.2016

Marques als llatinismes

El dret és un àmbit que per tradició ha mantingut moltes denominacions llatines, en català i en les llengües romàniques amb què s’expressen els sistemes jurídics hereus del dret romà. L’ús d’aquests termes en els textos ens planteja diverses qüestions.

More
Família monoparental femenina
10.11.2015

Parental no ve de pare

L’ús de l’adjectiu *monomarental, que s’utilitza en el terme família monomarental per a per a referir-se específicament a la família monoparental en què el progenitor que viu amb els fills és la mare es considera lingüísticament inadequat.

More
Català a la carta
17.06.2015

La traducció del terme auto al català

El terme castellà auto és polisèmic. Així, segons el significat que tingui en castellà, l’equivalent català corresponent pot ser interlocutòriaresoluciódocumentactuacions, etc.

More