Projecte de Llei del llibre sisè de Codi civil de Catalunya

sessió al Parlament

La setmana passada el Govern de la Generalitat va enviar al Parlament de Catalunya el Projecte de Llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a obligacions i contractes. Amb aquest llibre es completa el corpus legislatiu civil català.

Actualment, en l’àmbit de les obligacions i els contractes s’aplica el Codi civil espanyol, ja que fins ara el dret civil català no ho regulava. Un cop s’aprovi el llibre sisè el dret civil català serà d’aplicació general i directa en aquest àmbit.

El Codi civil català s’estructura, doncs, en sis llibres. El llibre primer recull les disposicions generals, començant per definir què és el Dret civil de Catalunya: el dret constituït per les disposicions del Codi civil de Catalunya, les altres lleis del Parlament en matèria de dret civil, els costums i els principis generals del dret propi. El llibre segon és el relatiu a les persones físiques i a les famílies, les institucions de protecció de la persona i les altres relacions convivencials. El llibre tercer està dedicat a les persones jurídiques, és a dir, associacions i fundacions que exerceixien les seves funcions majoritàriament a Catalunya, delegacions a Catalunya d’associacions i fundacions regulades per altres lleis, i també altres persones jurídiques regulades pel dret català. El llibre quart és el relatiu al dret de successions. I, finalment, el llibre cinquè, tracta dels drets reals, de la possessió, la propietat i les situacions de comunitat, especialment la propietat horitzontal i la regulació dels drets de vol i d’hipoteca.

El llibre sisè regula contractes tan importants com el de compravenda, el de permuta, el de cessió de solar, el d’integració ramadera, el de conreu, el de custòdia del territori o el d’aliments. La regulació garanteix més protecció a la part feble dels contractes, incorpora obligacions contingudes en diverses directives comunitàries i, en general, respon de manera més adequada a la complexitat social i econòmica actual.

Tota la terminologia subratllada en aquest comentari i la resta de terminologia del dret civil català és consultable en aquest mateix portal.

 

Font: TERMCAT