La traducció del terme auto al català

Català a la carta

El terme castellà auto és polisèmic. Així, segons el significat que tingui en castellà, l’equivalent català corresponent pot ser interlocutòriaresoluciódocumentactuacions, etc.

Quan designa la resolució judicial que dicta el jutge i que no resol qüestions de fons, sinó recursos contra provisions, qüestions incidentals i la nul·litat del procediment, entre altres aspectes, cal traduir-lo per interlocutòria.

Vegem-ne alguns exemples:

providencias, autos y sentencias provisions, interlocutòries i sentències
según auto de fecha … segons la interlocutòria amb data …
auto de despacho de la ejecución interlocutòria de despatx de l’execució
auto del juez declarando concluso el sumario interlocutòria del jutge que declara conclús el sumari

No obstant això, hi ha qui defensa altres traduccions o, fins i tot, mantenir el castellanisme aute per evitar confusions. A tall d’anècdota, però, en un dels primers diccionaris de llenguatge jurídic, el Vocabulari jurídic català de Rafael Folch i Lluís Serrallonga del 1934, hi podem trobar un curiós aut, en l’entrada del qual ja s’especificava que calia evitar aute per ser considerat un barbarisme.

Ara bé, cal tenir present que, tot i referir-se a la resolució judicial, no sempre s’ha de traduir auto sistemàticament per interlocutòria. Vegem-ne alguns exemples:

auto de comparecencia citació
auto de sobreseimiento resolució de sobreseïment
auto de detención document de detenció
auto de prisión resolució de presó

A més de designar una resolució judicial, el terme auto, emprat en plural, també pot fer referència a les diligències d’un procediment judicial. Hem recopilat algunes de les expressions més habituals que contenen aquest mot i les acompanyem de la seva traducció al català. Fixem-nos que en català tendim a explicitar l’article, mentre que en castellà s’omet.

 

Constar/obrar en autos Constar en les actuacions
Acreditar en autos Acreditar en les actuacions
Separar un documento de los autos Separar un document de les actuacions
Unir a los autos de su razón Unir a les actuacions que l’han motivat
Remitir los autos al tribunal competente Remetre/reenviar les actuacions al tribunal competent
Acumulación de autos Acumulació d’actuacions
Traer los autos a la vista Portar les actuacions a la vista

Cal precisar que en alguns casos anteriors autos també es podria traduir per processos (per exemple, ‘acumulació de processos’), o causa (per exemple, ‘remetre/reenviar la causa al tribunal competent’, ‘acumulació de causes’). En d’altres expressions, però, el mot causa ja forma part de l’expressió fixada:

Arrastrar/avocar los autos Avocar la causa

Per acabar, també trobem la paraula autos utilitzada en l’expressió ‘en el caso de autos’, molt habitual en la redacció de sentències i altres documents judicials. Aquesta expressió, cal traduir-la per ‘en el cas que ens ocupa’ o bé ‘en aquest cas’. Vegem-ne alguns exemples:

TERCERO.- Así pues, en el caso de autos el demandado, que no es titular de ningua marca… 3. Així doncs, en el cas que ens ocupa, el demandat, que no és titular de cap marca…
[…] lo único que puede impedir el juego del silencio positivo […] es que exista norma con rango de Ley que prevea el efecto negativo del silencio, lo cual no ocurre en el caso de autos. […] l’únic que pot impedir el joc del silenci positiu […] és que hi hagi una norma amb rang de llei que prevegi l’efecte negatiu del silenci, la qual cosa no s’esdevé en aquest cas.

 

Font: Comissió de Llengua del CICAC