Back to top

Diccionari de dret civil

Presentació
líquid -a líquid -a

Dret civil general

 • ca  líquid -a, adj
 • es  líquido -da

Dret civil general

Definició
Dit de qualsevol bé o actiu financer fàcilment convertible en diner efectiu.
liquidació liquidació

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  liquidació, n f
 • ca  venda en liquidació, n f
 • es  liquidación
 • es  venta en liquidación

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Venda de caràcter excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes, en cas de cessació de l'activitat comercial o canvi en l'orientació del negoci.
liquiditat liquiditat

Dret civil general

 • ca  liquiditat, n f
 • es  liquidez

Dret civil general

Definició
Qualitat d'un bé o un actiu financer fàcilment convertible en diner efectiu.
lísing lísing

Dret civil d'obligacions i contractes

 • ca  arrendament financer, n m
 • ca  lísing, n m
 • es  arrendamiento financiero
 • es  leasing

Dret civil d'obligacions i contractes

Definició
Combinació de l'arrendament amb la compravenda de béns mitjançant la qual s'arrenda un bé, de manera que, un cop finalitzat el termini d'arrendament, l'arrendatari té l'opció d'adquirir-lo en propietat a un preu equivalent al valor residual.
 • ca  llegar, v tr
 • es  legar

Dret de successions

Definició
Deixar un llegat a una persona.
 • ca  llegat, n m
 • es  legado

Dret de successions

Definició
Disposició per causa de mort que implica una adquisició de béns a títol particular.
llegat amb eficàcia obligacional llegat amb eficàcia obligacional

Dret de successions

 • ca  llegat amb eficàcia obligacional, n m
 • es  legado con eficacia obligacional

Dret de successions

Definició
Llegat que imposa a algú una determinada prestació a favor del legatari.

Nota

 • La prestació pot consistir a lliurar una quantitat al legatari o bé a fer o a deixar de fer una determinada acció en favor seu.
llegat amb eficàcia real llegat amb eficàcia real

Dret de successions

 • ca  llegat amb eficàcia real, n m
 • es  legado con eficacia real

Dret de successions

Definició
Llegat pel qual el legatari adquireix béns o drets reals o de crèdit del testador que no s'extingeixen amb la seva mort, o bé un dret real que es constitueix per raó del llegat sobre una cosa pròpia del testador.
llegat de part alíquota llegat de part alíquota

Dret de successions

 • ca  llegat de part alíquota, n m
 • es  legado de parte alícuota

Dret de successions

Definició
Llegat pel qual el testador atribueix al legatari el dret que li siguin adjudicats els béns de l'actiu hereditari líquid pel valor corresponent a la part alíquota fixada pel testador.

Nota

 • El llegat de part alíquota no comprèn el passiu hereditari, no atribueix la condició de successor del causant i, a Catalunya, no dona dret a promoure el judici de testamentaria.
llegítima llegítima

Dret de successions

 • ca  llegítima, n f
 • es  legítima

Dret de successions

Definició
Dret d'obtenir un valor patrimonial en la successió d'un causant que, per ministeri de la llei, tenen alguns parents.

Nota

 • A Catalunya, la llegítima és la quarta part d'una herència, que s'ha de repartir entre tots els legitimaris; el causant la pot atribuir per qualsevol títol i l'hereu la pot pagar en béns o en diners.