Nota legal

Aquesta comunicació web, publicada com a www.terminologiajuridica.cat, és responsabilitat de:

Secretaria del Comitè Terminològic de Dret
TERMCAT, Centre de Terminologia
Mallorca, 272, 1r
08037 Barcelona
Telèfon +34 93 452 61 61
Telefax +34 93 451 64 37
info@terminologiajuridica.cat

 

Termes i condicions legals

Aquest lloc web és propietat del TERMCAT. Específicament, cada una de les institucions que integren el Comitè Terminològic de Dret és propietària del contingut propi que aporta al portal (textos imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material). També s’hi poden trobar continguts de tercers que els hagin autoritzat l'ús.

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques.

D'acord amb aquesta normativa, les entitats que integren el Comitè Terminològic de Dret permeten la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació de la informació continguda a la pàgina web www.terminologiajuridica.cat sempre que es respectin les condicions generals que s'exposen a continuació i que es tinguin en compte les condicions específiques en els casos d'obres o apunts continguts al web que tinguin una llicència concreta, que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal respectar les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.
b) Citar sempre la font de la informació, però no d'una manera que suggereixi que les entitats que integren el Comitè Terminològic de Dret donen suport o han col·laborat en la reutilització.
c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

La reutilització pot estar limitada per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es formalitza mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com ara les de Creative Commons o GNU-PL, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

Les entitats que integren el Comitè Terminològic de Dret no són responsables de cap perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar l'exactitud, la veracitat o l'exhaustivitat de la informació esmentada, o bé de l'ús que pogués fer-se'n.

Aquest lloc web pot tenir enllaços amb pàgines externes que el Comitè Terminològic de Dret ofereix com a referència. El Comitè Terminològic de Dret no se'n responsabilitza ni pel que fa a continguts ni a qualsevol altre aspecte que se'n derivi.

Consulteu la Política de privacitat.