Guardar reserva

Parlament de Catalunya

Amb l’expressió guardar reserva s’entén l’obligació de mantenir en secret unes informacions determinades que algú pot conèixer per raó del càrrec o la funció que exerceix. Les matèries que són objecte de reserva se solen introduir mitjançant la preposició sobre, que considerem prioritària respecte a la preposició de.

~ Els membres de la junta tenen l’obligació de guardar reserva del contingut de les deliberacions i els acords adoptats.

✓ Els membres de la junta tenen l’obligació de guardar reserva sobre el contingut de les deliberacions i els acords adoptats.

 

Pel que fa a la fórmula guardar reserva pròpia, cal advertir que cadascú només pot guardar reserva per si mateix; per tant, la frase és redundant i s’ha d’evitar en un estil acurat.

~ Les persones que participen en el Consell General han de guardar reserva pròpia de llur funció i no poden fer ús en cap cas de llur condició per als afers diferents dels que coneixen per raó del càrrec.

✓ Les persones que participen en el Consell General han de guardar reserva sobre llur funció i no poden fer ús en cap cas de llur condició per als afers diferents dels que coneixen per raó del càrrec.

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte | ~ ús no recomanable

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya