L'article

Manual del llenguatge judicial

L’omissió de l’article

El llenguatge judicial, que, d’una banda, es caracteritza per un allargament innecessari dels textos, d’altra banda té una curiosa tendència a suprimir una de les parts més breus de la frase: els articles.

Tots dos fenòmens han de ser bandejats. Pel que fa a la tendència de prescindir dels articles, ha de ser rebutjada, ja que no hi ha cap motiu que en justifiqui l’omissió. Els articles són peces necessàries de l’oració, independentment del fet que deixant-los de banda també puguem entendre el sentit de la frase.

El costum, però, fa que una persona ja familiaritzada amb la redacció judicial vegi amb total normalitat una frase com aquesta, en què s’ha prescindit de dos articles.

 • Trameteu ofici al Col·legi de Procuradors perquè designi col·legiat del torn d'ofici.

En canvi, de ben segur que aquesta mateixa persona se sorprendria en sentir una frase com la següent, construïda paral·lelament a l’anterior.

 • Envia carta a l'administració de finques perquè triï veí que ens representi.

L’efecte xocant que produeix aquest exemple fictici ens demostra que el fenomen d’ometre els articles és un mal costum del llenguatge judicial que cal evitar. Així, caldria dir:

 • Trameteu un ofici al Col·legi de Procuradors perquè designi un col·legiat del torn d'ofici.
 • Envia una carta a l'administració de finques perquè triï un veí que ens representi.

La classificació de tots els casos en què cal posar article seria llarguíssima i poc pràctica. De fet, la millor norma que podem seguir és posar-lo tal com faríem en el llenguatge corrent, sense voler convertir el text en una mena de telegrama.

 • Acredito que he lliurat una còpia d'aquesta cèdula de citació a l'advocada.
 • Li he notificat la resolució anterior mitjançant la lectura íntegra i el lliurament d’una còpia literal.
 • Hi adjunto l’acta de conciliació.
 • Dono per designat el domicili per a les notificacions.
 • En aquest Jutjat es tramita l’expedient de jurisdicció voluntària núm. 320/2000.
 • Us trameto la sol·licitud d’execució, així com els certificats acreditatius dels aspectes essencials de les actuacions.
 • Faig constar que avui l’intern esmentat ha presentat un escrit acompanyat de la documentació per justificar l’embargament preventiu.

Només determinades formes que ja han quedat fixades poden ser utilitzades sense article: dictar sentència, pronunciar sentència, complir condemna, prendre declaració, estendre acta, un justificant de recepció, una violació de domicili, etc.

L’article castellà lo

1. En els documents judicials, per indicar en quin text legal es basen les afirmacions que s’hi fan o les ordres que s’hi donen, de vegades trobem fórmules com ara aquestes, que són un calc incorrecte de les fórmules castellanes amb l’article lo.

 • l’establert en el Codi civil
 • allò disposat per l’article 850

Cal corregir aquest tipus de construccions seguint el model dels exemples següents.

✘D’acord amb el disposat en els articles 486 i 487 de la LECr, escau detenir l’acusat.

✓D’acord amb el que disposen els articles 486 i 487 de la LECr, escau detenir l’acusat.

✘Conformement a allò previst en l’article 164.2 de l’LPL, citeu el Ministeri Fiscal.

✓Conformement al que preveu l’article / a l’article 164.2 de l’LPL, citeu el Ministeri Fiscal.

✘En virtut de l’establert en els articles 557 i 563 del Codi penal, els fets constitueixen un delicte de danys.

✓En virtut del que estableixen els articles / dels articles 557 i 563 del Codi penal, els fets constitueixen un delicte de danys.

✘D’acord amb l’exigit per l’article 561 de la LEC, escau imposar les costes a la persona executant.

✓D’acord amb el que exigeix l’article / l’article 561 de la LEC, escau imposar les costes a la persona executant.

2. Juntament amb aquesta construcció, n’hi ha d’altres de semblants que també hem de rebutjar perquè són una mala traducció de l’article castellà lo, i que podem corregir per mitjà de diversos recursos.

✘En vista d’allò actuat, esbrineu el parador actual del processat.

✓En vista de les actuacions, esbrineu el parador actual del processat.

Del que dono fe.

En dono fe.

✘Les parts es comprometen a complir el pactat.

✓Les parts es comprometen a complir el pacte.

✘Jutjat del Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú

✓Jutjat Penal núm. 1 de Vilanova i la Geltrú

✘Els jutjats del social dels de Barcelona

✓Els jutjats socials de Barcelona

✘Els jutjats del contenciós administratiu

✓Els jutjats contenciosos administratius

 

 

[Font: Manual de llenguatge judicial
Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]