Requeriment / requisit

Parlament de Catalunya

Els termes requeriment i requisit deriven tots dos del verb requerir i són propis del llenguatge jurídic i administratiu. Això no obstant, tenen significats diferents i, per tant, convé distingir-los.

 

El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) dona per a requeriment les definicions següents:

        requeriment

        1 m. [LC] Acció de requerir; l’efecte.

        2 1 m. [AD] [DR] Instigació verbal o escrita feta mitjançant una autoritat pública a una persona perquè                  executi o s'abstingui d'executar un acte determinat.

 

El Diccionari jurídic català reprodueix aquesta segona accepció i en fa una explicació extensa d’acord amb la Llei d’enjudiciament civil i la Llei de procediment laboral.

També el DIEC, coincidint amb el Diccionari jurídic català, dona com a primera definició de requisit la següent:

        requisit

        1 m. [LC] [AD] Condició exigida o necessària per a una cosa.

 

Podem observar que, mentre que el requeriment és un acte jurídic emès per l’autoritat que implica un grau elevat d’obligació i sovint un constrenyiment administratiu o judicial, el requisit és només una condició específica per a un fi o un propòsit determinat.

 

L’ús de requisit no és adequat, doncs, en els casos següents, que fan referència a un acte jurídic:

✘ L’ajuntament no ha acatat el requisit de la junta electoral de zona.

✓ L’ajuntament no ha acatat el requeriment de la junta electoral de zona.

 

✘ L’incompliment d’un requisit específic exigit per l’òrgan competent pot ésser motiu de sanció administrativa.

✓ L’incompliment d’un requeriment específic exigit per l’òrgan competent pot ésser motiu de sanció administrativa.

 

On hi sol haver més vacil·lació és en els casos en què els dos termes poden semblar sinònims. En aquests contextos, cal optar per fer servir el terme requisit:

✘ El document «Proposta de serveis» ha d’incloure els serveis de manteniment correctiu i evolutiu del sistema instal·lat, d’acord amb els requisits i els requeriments tècnics del plec de prescripcions tècniques.

✓ El document «Proposta de serveis» ha d’incloure els serveis de manteniment correctiu i evolutiu del sistema instal·lat, d’acord amb els requisits del plec de prescripcions tècniques.

 

✘ La proposta de comunicacions ha d’incloure l’explicació de la solució proposada amb relació al transport del senyal d’acord amb els requeriments del plec de prescripcions tècniques.

✓ La proposta de comunicacions ha d’incloure l’explicació de la solució proposada amb relació al transport del senyal d’acord amb els requisits del plec de prescripcions tècniques.

 

✘ Em presentaria per a aquesta plaça, però no compleixo tots els requeriments.

✓ Em presentaria per a aquesta plaça, però no compleixo tots els requisits.

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte

 

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya