u d'octubre, Primer d'Octubre, 1-O

Parlament de Catalunya

Com a regla general, en els documents les dates s’expressen amb el dia i l’any en xifres i el mes amb inicial minúscula («11 de setembre», «22 de juliol»), llevat que, molt excepcionalment, pel caràcter solemne del document o per seguretat, pel caràcter d’escriptura pública, acta notarial o similar, es decideixi posar-la tota en lletres. Cal recordar que davant els numerals 1 i 11, escrits així en xifres, cal apostrofar l’article.

  • En data de l’u de setembre de dos mil disset, s’ha formalitzat el contracte relatiu al projecte executiu dels treballs de reforma dels...

Ara bé, si la data fa referència a un fet notable o una festivitat o s’empra com a topònim urbà, cal escriure-la en lletres i amb inicials majúscules, tant el dia com el mes:

  • recepció amb motiu de l’Onze de Setembre
  • passeig del Vint-i-dos de Juliol

Una qüestió relacionada amb la grafia de la data en lletres és si el primer dia de mes s’ha d’expressar amb el cardinal o amb l’ordinal i, en tot cas, quina és la forma preferible. D’entrada, s’ha de dir que totes dues són correctes i es troben ben documentades en gramàtiques i diccionaris. Tanmateix, l’ús més estès actualment és el del cardinal, com es fa amb la resta de dies del mes; per tant, recomanem d’emprar el cardinal en les datacions:

✓El curs començarà el proper 1 d’octubre i acabarà el 22 de juny.

✓I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Igualada l’u d’octubre de dos mil divuit.

I reservar l’ordinal per a remarcar el caràcter singular de la diada. En aquests casos l’any no hi sol aparèixer i la data s’escriu amb les inicials en majúscules:

✘El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís en la construcció d’un espai europeu de garanties de llibertats democràtiques i drets civils i polítics, i rebutja la passivitat dels representants institucionals de la Unió Europea davant la violència exercida contra la ciutadania el Primer d’Octubre de 2017.

~El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís en la construcció d’un espai europeu de garanties de llibertats democràtiques i drets civils i polítics, i rebutja la passivitat dels representants institucionals de la Unió Europea davant la violència exercida contra la ciutadania el primer d’octubre de 2017.

✓El Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís en la construcció d’un espai europeu de garanties de llibertats democràtiques i drets civils i polítics, i rebutja la passivitat dels representants institucionals de la Unió Europea davant la violència exercida contra la ciutadania l’1 d’octubre de 2017.

✓L’ajuntament ha acordat d’erigir un monòlit en commemoració del Primer d’Octubre.

✓Aquesta sessió inaugural, que s'emmarca dins la celebració del Primer de Maig, s'ha centrat en el paper de la dona en el món del treball.

En textos periodístics, com ara les notes de premsa, és habitual fer referència a dates assenyalades amb l’expressió abreujada formada per la xifra i la inicial del mes separades per un guionet:

✓Abans, els consellers han respost preguntes sobre la persecució judicial amb relació al procés participatiu del 9-N, els ajuts per a activitats de lleure per a infants i joves a l'estiu, i la promoció del vehicle elèctric (JxSí).

✓ El Ple validarà aquesta setmana un decret llei, farà els debats de totalitat de dos projectes i dues proposicions de llei i debatrà un informe del Síndic de Greuges sobre la reacció penal a l'1-O.

 

 

✓ ús correcte | ✘ ús incorrecte | ~ ús no recomanable

Font: Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya