Interessar

Manual de llenguatge judicial

Interessar significa ‘suscitar interès’, i no pas ‘sol·licitar’.

 

Interesso que comuniqueu la data en què el condemnat pot començar a complir la pena.

Sol·licito que comuniqueu la data en què el condemnat pot començar a complir la pena.

 

✘Prèviament al dictamen, el fiscal interessa que es practiquin les diligències següents.

✓Prèviament al dictamen, el fiscal demana que es practiquin les diligències següents.

 

✘Per determinar si és procedent l’arxivament interessat, no s’han de valorar els efectes del perdó de la part ofesa.

✓Per determinar si és procedent l’arxivament sol·licitat, no s’han de valorar els efectes del perdó de la part ofesa.

 

És ben clar que en aquests primers exemples interessar (i, paral·lelament, interessat) té el sentit de 'sol·licitar, demanar', motiu pel qual cal corregir-lo per qualsevol d’aquestes formes.

 

✓Abans d'examinar les circumstàncies d’aquest cas convé d'exposar, en relació amb el que aquí especialment interessa, la doctrina d'aquest Tribunal.

 

En canvi, aquesta frase conté un ús correcte d’interessar, ja que correspon a ‘tenir interès’.

 

[Font: Manual de llenguatge judicial

Servei Lingüístic de l’Àmbit Judicial]