Interposar

signatura d'un document

Interposar és un verb d’ús habitual en textos jurídics. El diccionari normatiu el defineix de la manera següent “formalitzar (un recurs legal)” i el Diccionari català-valencià-balear “elevar (un recurs legal)”.

El verb interposar, doncs, s’aplica específicament a recursos, és a dir, a documents que es presenten amb la intenció d’anul·lar o modificar un acte administratiu o una resolució judicial. Vegem-ne alguns exemples:

✓ Adjunto el document que acredita el compliment dels requisits exigits per interposar aquest recurs contenciós administratiu.
✓ Sol·licito que tingueu per interposat aquest recurs de lesivitat contra l’acte administratiu.
✓ S’ha interposat un recurs d’apel·lació contra aquesta resolució.

El verb interposar no acompanya el substantiu demanda, que és el document que es presenta davant d’un òrgan jurisdiccional per a iniciar un procés civil o laboral. En aquest cas, els verbs que tenen ús en la documentació judicial són presentar, formular o formalitzar:

Interposo una demanda
✓Sol·licito que tingueu per presentada la demanda.
Formulo demanda d'execució de títols judicials contra el Sr. Pere.
✓Mitjançant aquest escrit, formalitzo la demanda basada en els fets i fonaments de dret següents.


[Font: TERMCAT]